تبلیغات
نمونه سوالات
نمونه سوالات
دوشنبه 30 آذر 1388

سوالات تیزهوشان سوالات ریاضی

دوشنبه 30 آذر 1388

نوع مطلب :

میانگین20عدد را حساب کردیم. اگر به هر عدد20 واحد اضافه کنیم به کل میانگین چه قدر اضافه خواهد شد؟

الف}17                                ب}18                       ج}20                      د}قابل محاسبه نیست

جواب این سؤال را در نظرات بدهید.

شخصی از دو طرف نفر پانزدهم است چند نفر در صف ایستاده اند؟

الف}30                                ب}32                       ج} 29                     د}15    

به عدد 8204 چه عددی اضافه کنیم تا بر 5 بخش پذیر باشد؟

الف}4                                ب}1                          ج}2                         د}9

جواب این سؤال را در نظرات بدهید متشکرم.
دوشنبه 30 آذر 1388

نمونه سوالات تیزهوشان

دوشنبه 30 آذر 1388

نوع مطلب :

                                                                                                                                  خوب اومدین خوش اومدینبریم سراغ سوالاتفعلا ۵سوال براتون میذارم  ٬میدونم کمه اما ۲نفر بیشتر درخواست نداشت اگه بیشتر میخواین لطفا تو قسمت نظرات درخواست کنید(کنار گزینه صحیح ستاره میذارم)

۱-دو کلمه (تاب و توان):

۱)متشابه هستند.        * ۲)مترادف هستند.

۳)متضادهستند.          ۴)هم خانواده هستند.

 

۲-به دوکلمه (سیف و صیف) چه میگویند؟

*۱)متشابه هستند.        ۲)متضاد هستند.      ۳)هم خانواده هستند.       ۴)مترادف هستند.

 

 ۳-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
*۱)تشویق و ترغیب      ۲)ناز و نیاز      ۳) خرد وکلان       ۴)وصال و هجران

 

۴- متضاد کلمه ی (فقر) کدام است؟

۱)ِغنی       * ۲)غنا         ۳) تهی      ۴)اغنیا

 

۵-کدامیک از کلمه های زیر ۲به۲با هم متضادنیستند؟

۱)ظلم و عدل      ۲) جهل ودانش   * ۳) شهامت  وشقاوت       ۴)کامل وناقص 
شنبه 28 آذر 1388

نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان اول

شنبه 28 آذر 1388

نوع مطلب :

سوالات فصل اول درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1 -الف) فرضیه چیست؟ ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟ 2-الف) یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی كاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3- آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

4- علوم زیستی چیست؟

5- روش علمی حل مسایل چیست؟چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

6- ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش كرد؟

7-آزمایش كنترل شده را تعریف كنید؟

8- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق الساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

9- روش علمی برای چه موضوعاتی به كار می رود؟

10- فرضیه را تعریف كنید در علوم تجربی چگونه یك فرضیه تأیید یا رد می شود؟

11- فرانچسكو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

12- منظور از روش علمی چیست؟

13- چند سال قبل در یكی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

14- آزمایش های كنترلی ردی را بیان كنید ؟

15- علوم زیستی را تعریف كنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

16- دو درس مهمی كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

17- روش علمی را تعریف كنید و مراحل آن را بنویسید؟

18- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یكی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این كار چه لزومی دارد؟

19- نظریه خلق الساعه چیست ؟یك مثال بیاورید؟

20- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

21- در روش علمی پس از فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟

22- یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

23 – پژوهشهای علوم زیستی كاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

24- چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

25- چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

26-در آزمایش ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

27- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها بنویسید؟

28- پژوهش های كاربردی علوم زیستی به چه منظوری انجام میشود؟

29- آزمایشهای کنترلی در آزمایشات ردی کدامند؟

سوالات فصل دوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

3- یك نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

4- چه بخشی از سلول سبب استحكام بخشیدن به سلول است؟

5- اندامكهای سلولی كه به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

6- مادة اصلی كروماتین چه نام دارد؟

7- آیا تعداد كروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8- تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

9- نتیجه از كار افتادن فرایندهای كنترل كننده تقسیم سلولی چیست؟

10- كروموزم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف كنید؟

11- برای هر یك از ساختارهای زیر حداقل یك وظیفه را ذكر كنید.

الف‌ـ میتوكندری ب ـ ریبوزم ج‌- دیوارة سلولی د‌- كلروپلاست

12- چرا بیشتر ریبوزمهای روی شبكة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

13- در ساختار كروماتین چه موادی شركت دارند؟

14- سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

15- چگونه یك سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می كند؟

16- مادة قرمز رنگ در كدامیك از اندامكهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

17- هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

18- اندام چیست؟(با ذكر دو مثال)

19- نقش واكوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

20- فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

21-هر یك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول ب‌- آزاد كردن انرژی مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی د- ساختن پروتئین

22-انواع تومور را نام برده و یك تفاوت آنها را بنویسید؟

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

24- محل كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

25- تومور، كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

27- اندام را تعریف كنید و یك مثال بزنید؟

28- وظایف شبكة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

29- در زمان تقسیم، رشته كروماتین با چه تغییراتی به كروموزم تبدیل می شود؟

30- محل اتصال دو كروماتید یك كروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببرید؟

32- شكل یك كروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری كنید؟

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذكر كنید؟

34- هر یك از وظایف زیر به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35- سلولی دارای 6 جفت كروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ب‌- هر یك از سلوهای حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

36- منظور از اسكلت سلولی چیست؟

37- پروتئین سازی و تجزیه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

سوالات فصل سوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1-هر یك از مواد زیر جز, كدام گروه از تركیبات آلی هستند ؟

ـ گلیكوژن ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

2-واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

3- الف: آنزیم را تعریف كنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

4-الف: واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیكوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

5-چرا ساكارز و نشاسته را در یك گروه از تركیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

6-پلی ساكاریدی كه مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-برای چربی ها و پروتیین ها یك وظیفه در بدن ما ذكر كنید .

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

9-چرا سرعت بیشتر واكنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 كاهش می یابد ؟

10-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم كنید.

11-اگر به یك سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه كنیم رنگ آن چه تغییری می كند ؟

12-سه نقش مهم پروتیین ها در بدن بنویسید .

13-چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

14-آنزیم ها جز, كدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

15-سه گروه اصلی هیدرات های كربن را نام برده و از هر كدام یك مثال بیابید .

16-اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یك نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

17-گلیكوژن در بدن ما در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

18-واحد سازنده پروتیین ها وگلیكوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

19-از تجزیه ی یك تری گلیسرید چه مولكول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

20-چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

سوالات فصل چهارم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1)ماده ی سبزموجوددرگیاه چه نام دارد؟

2)چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزكننده می باشد؟

3)یك نقش رگبرگ ویك نقش كوتیكول رابنوبسید؟

4)درگیاهان برای تبدیل گلوكزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

5)تركیبات نیتروژن دارخاك چگونه تامین میگردد؟

6)باطراحی آزمایشی اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقیق كنید؟

7)گیاهان گلوكزرابه صورت چه مولكولی ذخیره میكنند؟

8)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

9)سلولهای نگهبان روزنه دركدامیك ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

10)موادخامی كه درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

11)دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

12)ماده ی آغازكننده ی واكنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

13)كوتیكول و میانبرگ راتعریف كنید؟

14)كارآوندهای آبكشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

15)افزایش غلظت(كربن دی اكسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

16)مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟وچرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب نیست؟

17)آیاگیاهانی كه دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

18)چراگیاهان آكواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

19)كوتیكول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

20)چراهمه ی فتوسنتزكنندگان ابزی حداكثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی كنند؟

21)فتوسنتزراتعریف كنیدوموادخامی كه مصرف می شودرانام ببرید؟

22)هریك ازبخشهای زیر در برگ چه كاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه ب ـ كوتیكول ج ـ رگبرگ

23)گیاهان برای تبدیل كردن گلوكزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

24)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

25)چه بخشی ازبرگ نقش استحكامی دارد؟

26)ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

27)چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

28)به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی كه جلبكهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

29)دوماده راكه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

30)نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیركنید؟

سوالات فصل پنجم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان                     سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

- غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌كند.

- قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

- چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

- یكی از منابع تامین كننده آب بدن را بنویسید؟

- یك نقش سدیم و یك نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

- علت بیماریهای كواشیوركور، شب‌كوری، اسكوروی، كریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

- كمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

- مصرف سیكلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

2ـ الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف كنید؟

3ـ هر یك از بیماریهای زیر به علت كمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

الف) كواشیوركور ب) گزروفتالمی ج) اسكوروی د)گواتر

4- دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان كنید؟

5- دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

7- الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی كه توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

8- كمبود هر یك از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می كند.

الف- آهن ب‌ـ نیاسین ج‌- كلسیم دـ ویتامین B1

9- آمیلوپلاست چیست؟

10- تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟(دو مورد)

11- دو نقش هورمون تیروكسین در بدن انسان را بنویسید و كمبود این هورمون در دوران كودكی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

12- كمبود و ازدیاد چه نوع تركیبات آلی و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- كواشیوركور ب‌- كم خونی ت‌- بری بری پ‌- سخت شدن كبد

ج‌-راشی‌تیسم ح‌ - شب كوری

13 – دو نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

14- اسید آمینة اساسی چیست؟

15- منابع ویتامین D را بنویسید؟

16- فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می كند؟

17- كمبود هر یك از مواد زیر چه بیماری در بدن ایجاد می كند؟

الف- ویتامینB1 ب‌- پروتئین ج‌- ید دـ آهن

18- فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

19- نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

20- گزروفتالمی در اثر كمبود چه ویتامینی به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

21- علت بیماریهای كواشیوركور، راشی‌تیسم، شب‌كوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

22- كلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟ و در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

23- اصطلاحات زیر را تعریف كنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی ب‌ـ تیروكسین ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

24- نقش هر یك از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر كدام ذكر دو مورد كافی است)

الف ‌ـ سدیم ب‌- كلسیم ج‌ـ ویتامینA دـ ویتامین C

25- یك مثال برای غذاهایی كه موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاكتوز ب‌ـ كلسیم ج ‌ـ سلولز دـ پروتئین مایع

26- علت بیماری پلاگر چیست؟

27- دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

28- جمله زیر را تفسیركنید.

(مقدار پروتئینی كه در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

29- اعمال ویتامین A را در بدن بنویسید؟

30- منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

31- علت بیماری راشی‌تیسم و آسكوروی چیست؟

32- ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

34- محل تولید هورمون تیروكسین را نوشته، بیان كنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بكار رفته است؟

35- علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

36- افزایش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

37- در بدن انسان برای هر یك از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)كلسیم ب‌)آهن ج ‌) ویتامینA د) ویتامینC

38- چرا مصرف روغنهای گیاهای بهتر است؟

39- از افزودنیهای غذایی محافظت كننده‌ها چه نقشی دارند؟

40- از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بیماری خشكی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

42- الیاف چیست و بیشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

43- كم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

44- از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیكلامات هر یك به چه منظوری استفاده می شود؟

45- آیا كلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

46- چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

47- مصرف هر یك از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

الف‌- سیكلامات‌ها ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

48- چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟
شنبه 28 آذر 1388

نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان قسمت دوم

شنبه 28 آذر 1388

نوع مطلب :

سوالات فصل شش شناسی سال اول دبیرستان درس زیست

۱- چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید

2- عمل لقاح را تعریف كنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

3- سلولهای جنسی انسان دارای چند كروموزم است و هدف از تقسیم میوز را بنویسید؟

4- الف – DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از كجا فراهم می آورد؟

ب- وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولكولی است و این مولكول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

ج – چرا دو سلول دختر حاصل از تقسیم میوز كاملا شبیه سلول مادر هستند.

5- انواع بازهای آلی در مولكول DNA را بنویسید؟

6- چرا در ادارة پلیس از انگشت نگاری به عنوان یك روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود.

7- سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

8- جدول گروه خونی زیر را كامل كنید؟

ردیف

گروه خون

مادة روی گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

1

AB

.............

............

2

.......

ندارد

ضد A و ضد B

9- سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟

10- الف- دو نوكلئوتید فرضی یك رشته از مولكول DNA را در شكل مشاهده می كنید.

نوكلئوتیدهای مكمل را بنویسید.

ب- در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبیه به هم هستند.

11- كدام مولكول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟ واحد سازندة این مولكول چیست؟

12- شكل یك كروموزم را رسم كرده و بخش های مختلف آن را نام گذاری كنید؟

13- اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

14- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

15- الف- كدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

ب- محل اتصال دو كوماتید یك كروموزم چه نام دارد.

16- الف- محل اثر هورمون رشد كجاست.

ب- این هورمون از كجا ترشح می شود.

17- به شكل نگاه كنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

الف- این سلول دارای چند جفت كروموزم است.

ب- اگر این سلول تقسیم میوز را انجام دهد چند سلول جدید ایجاد می كند و هر سلول جدید چند كروموزم خواهد داشت.

18- هر نوكلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

19- سلولی دارای 6 جفت كروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد. ب- هر سلول جدید چند كروموزم خواهد داشت.

20- اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟ ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

21- الف – تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

ب- ساده ترین راه برای ایجاد صفات در جانداران كدام است.

22- یك رشته كروماتین از------- و -------- تشكیل شده است .

23- ساختمان مولكول DNA را توضیح دهید و بنویسید پیام های DNA برای ساخته شدن پروتئین ها چگونه به سیتوپلاسم می رسد؟

24- گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟ ب- اگر به این شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

25- یك شباهت و یك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنویسید؟

26- اگریك مولكول DNA هزار نوكلئوتید داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

27- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بكاریم درخت خرما به عمل می آید اما كاشتن همان هسته در اراك بی نتیجه است.

28- خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولكولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

29- با ذكر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

30- ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

31- واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص كنید هر یك از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

32- دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام برده و بنویسید چرا هستة خرما در مناطق سردسیر رشد نمی كند؟

 


نمونه سوال زیست شناسی 2 هماهنگ کشوری

نمونه سوال زیست شناسی 2  هماهنگ کشوری اردیبهشت 1387 (15 نمره)

1 - درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.(1)

الف) گلسنگ ها علاوه بر تثبیت دی اکسید کربن قادر به تثبیت نیتروژن هم هستند.

ب) بیشتر مخمرها به روش جنسی تولید مثل میکنند.

ج) در فتوسنتز عامل تجزیه کننده ی مولکول های آب در مجاورت فتو سیستم  قرار دارد.

د) روزن داران با ایجاد پاهای کاذب حرکت میکنند.

2- جاهای خالی را با کلمات صحیح پر کنید(75/0)

الف) محل انجام فرایند های مرحله هوازی تنفس سلول در پروکاریوتها ................. است.

ب)  به جاندارانی که از انرژی نور خورشید یا انرژی موجود در مواد معدنی برای ساخت ترکیبات آلی استفاده میکنند ......... گفته میشود.

ج)  باکتری ها تثبیت کننده نیتروژن در غده های روی رشته لوبیا از سرده ی ......... هستند.

3-  اصطلاحات زیر را تعریف کنید.(5/1)

الف)رابطه همیاری                        ب) کنام بنیادی                ج) پراکنش جمعیت

4  نوع راهبرد تولید مثلی معمول از نظر تک یا چند همسری بودن جنس نر را در هر گروه زیر تعیین کنید. (5/0)

الف)پستانداران                            ب) پرندگان

5-  از میان رفتارهای زیر کدامیک غریزی و کدام یک یاد گیری است؟(1)

الف) رفتار آشیانه سازی در مرغ عشق                                             ب) عادی شدن

ج) شرطی شدن فعال                                                                   د) الگوی عمل ثابت

6-  توضیح دهید هر یک از رفتارهای زیر به چه دلایلی انجام میشود(1)

الف) در عنکبوتهای بیوه سیاه عنکبوت نر پس از جفت گیری وارد دهان عنکبوت ماده شده و به تغذیه آن میرسد

ب) جوجه اردک ها و غازها در دو سه روز اول بعد از بیرون آمدن از تخم به دنبال اولین شیئ متحرکی که ببینند به راه می افتند.

7-با توجه به نمودار مقابل بدون ذکر دلیل به پرسشهای زیر پاسخ دهید(75/0)

الف) نمودار چه نوع الگوی رشدی را نشان میدهد؟ جواب الگوی لجستیک

ب) بر اساس این الگو کدام حالت به سود جمعیت است؟ کاهش تراکم یا افزایش تراکم ؟

ج) بر اساس نمودار در کدام منطقه ( Aیا B یا C) میزان رقابت بین افراد جمعیت در بیشترین اندازه خود است؟

8-  در باره فتوسنتز به پرسشهای زیر پاسخ دهید .(1)

الف) کاروتنوئیدها چگونه باعث افزایش میزان جذب انرژی نوری به هنگام فتوسنتز میشوند؟

ب) چه عواملی سبب افزایش تراکم یونهای هیدروژن در تیلاکوئیدها میشوند؟

9- در مورد گیاهان C3 ، C4 و CAM به پرسشهای زیر پاسخ دهید: (75/0)

الف) کدام گروه در دما و شدت نور زیاد کارایی بیشتری دارد؟

ب) در کدام گروه تثبیت دی اکسید کربن در دو زمان مختلف انجام می شود؟

ج) کدام گروه در نور شدید و دمای بالا تنفس نوری بیشتری دارد؟

10- در مورد تنفس سلولی به پرسش های زیر پاسخ دهید : (1)

الف) بنیان استیل ماده چند کربنی است؟

ب) در تجزیه یک مولکول گلوکز تا تشکیل دو مولکول پیرووات چند مولکول ATP فقط از تولید در سطح پیش ماده ایجاد میشود؟

ج) در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری ها کدام ماده نقش آخرین پذیرنده ی الکترونی  را بر عهده دارد؟

د) در کدام نوع تخمیر دی اکسید کربن تولید میشود؟

11-     چرخه لیتیک در ویروسها شامل چه مراحلی است؟( فقط نام ببرید) (75/0)

12-     از گروههای اصلی باکتری های فتوسنتز کننده 3 (سه) مورد را نام ببرید. (75/0)

13-     آیا میتوان کلونی باکتریهای رشته ای را در پرسلولی در نظر گرفت ؟ چرا؟(75/0)

14-     با توجه به چرخه زندگی مقابل به پرسشهای زیر جواب دهید.(5/0)

الف) این چرخه مربوط به چه جانداری است؟ نام ببرید. جواب کلامیدوموناس

ب) بخش شماره 1 چه نام دارد؟ جواب زیگوسپور

15-  درباره آغازیان به پرسشهای زیر پاسخ دهید : (1)

الف) اسپوروزوئیت ها پلاسمودیوم ، در کدام اندام انسان به مروزوئیت نمو می یابند؟

ب) جنس شیمیایی دیواره های سلولی دیاتوم ها چیست؟

ج) از کدام گروه جلبک ها در تهیه اگار استفاده میشود؟

د) نقش لکه چشمی در اوگلنا چیست؟

16- مراحل زنگی کپکهای مخاطی سلولی را به هنگام تنشهای محیطی تا تولید هاگ شرح دهید.(75/0)

17- هر یک از موارد زیر مربوط به کدام شاخه از قارچ ها هستند؟(75/0)

الف) ساکارومیسز سرویزیه

ب) آمانیتا موسکاریا

ج) ریزوپوس استولونیفر

18- سلولهای گیاه و سلول های قارچ از نظر جنس دیواره ی اسکلتی با هم مقایسه کنید. (5/0)

 


سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 88 به تفکیک کتب زیست شناسی همراه با پاسخ صحیح

از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1

1- در انسان ساختار بافت پوششی ........... با کیسه هوایی مشابه است.

1) نایژک            2) لوله هنله                   3) گلومرول                   4) غدد معدی

2- گسترده شدن برگ های گیاه مرکب ......... پاسخی است که در برابر ...........از خود نشان می دهد.

1)دیونه -  تماس بدن حشره                                 2) حساس - لمس

3) اقاقیا - تاریکی شب                                        4) گل ابریشم - روشنایی روز

3- شکل مقابل، قسمتی از دستگاه مواد رادر جانوری نشان می دهد. در این جاندار:(نترسید !!کرم خاکی است)

1) معده و سنگدان محل ذخیره ی موقتی غذا می باشد.

2) غذا توسط صفحات آرواره مانند اطراف دهان ،خرد می شود.

3)حرکت به واسطه عضلات طولی و حلقوی زیر پوست ممکن است.

4) برای انتقال گازهای تنفسی به سلول های سوماتیکی ، نیازی به دستگاه گردش خون نیست.

4- کلسیم شبکه سارکوپلاسمی در فعالیت ......... نقش ندارد.

1) پیلور                      2) کاردیا                 3) دریچه میترال           4) اسفنکتر داخلی مثانه

5- در انسان ، لوله جمع کننده ادرار، بر خلاف لوله پیچ خورده نزدیک ،نسبت به ......نفوذ پذیراست.

1) آب                      2) اوره                           3) بیکربنات                4) کلرید سدیم

6- وجود پلی ساکاریدها در سطح مویرگ های خونی روده انسان،مانع جذب .......نمی شود.

1) تیامین

2) کلسترول

3) ویتامین D

4) ویتامین K

7- در مرحله 3/. ثانیه ای از دوره ی کار قلب انسان،.........

1)مقداری خون در دهلیزها جمع می شود.

2) با انقباض دهلیزها،بطن ها از خون پر می شوند.

3) با افزایش فشار خون در بطن ها،دریچه های سینی بسته می شوند.

4) با افزایش فشار خون در دهیلزها،دریچه های دهلیزی- بطنی باز می شوند.

8- در دستگاه گوارش ملخ،.......مانند........جذب عمده آب را بر عهده دارد

1) معده - شیردان در فیل                           2) معده - شیردان در گوسفند

3)  روده - هزارلا در اسب                            4) روده - هزارلا در گوزن

9- در ماهی حوض ، خون پس از عبور از ....... می رود.

1) آبشش ها ،ابتدا به اندام ها سپس به قلب

2) آبشش ها ، ابتدا به قلب سپس به اندام ها

3) قلب ، ابتدا به اندام ها و سپس به آبشش ها

4) سیاهرگ شکمی ، بدون عبور از قلب ، به آبشش ها

10- گلبول هی سفید انسان ، توانایی سنتز ......را ندارند.

1) هپارین                      2) هیستامین                     3) ترومبوپلاستین              4) گاماگلوبولین

11- کدام عبارت صحیح است ؟

1) سرعت و جهت حرکت مواد مختلف در آوندهای آبکشی ، متفاوت است.

2) قند با انتقال غیر فعال از آوندهای آبکشی به محل های مصرف گیاه می رود.

3) در گیاه ، آب نمی تواند مانند ترکیبات آلی ، در همه جهات حرکت کند.

4) کربوهیدرات ساخته شده در میانبرگ به روش غیر فعال وارد آوند آبکش می شود.

از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2

12- اگر جهشی سبب تغییر در آنتی ژن های سطح سلول های بدن انسان شود ، در مبارزه با آنها ..... نقش اصلی را دارد.

1) پرفورین

2) پادتن

3) لنفوسیت B

4) پروتئین های مکمل

13- فشارهای روحی- جسمی به انسان ، ابتدا ...... را تحت تاثیر قرار می دهد.

1) هیپوتالاموس          2) هیپوفیز پیشین    3) بخش مرکزی کلیه        4) بخش قشری فوق کلیه

14- گیاه آگاو ،  .......

1) از گیاهان چوبی و چند ساله است .

2) پس از گل دهی و رسیدن  دانه ها از بین می رود.

3) در طول زندگی اش ، چندین مرتبه به بار می نشیند.

4) در یک فصل رشد ، تمام چرخه ی زندگی اش را تکمیل می کند.

15- کدام عبارت نادرست است ؟

1) مهمترین مرکز تصحیح و هماهنگی حرکات بدن ، مخچه است.

2) بسیاری از اعمال حیاتی توسط هیپوتالاموس و بصل النخاع تنظیم می شود.

3) مهم ترین مرکز تقویت پیام های حسی و حرکتی در ساقه مغز ، تالاموس است.

4) بیش ترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در قشر خاکستری مخ انجام می شود.

16- اگر رابطه ی  «غالب و مغلوبی » و یا «هم توانی » برای صفات  دو اللی وابسته به جنس وجود داشته باشد، در هر دو حالت ، ....... نوع فنوتیپ را در جمعیت نشان می دهند.

1) مرغ ها ، سه              2) خروس ها ، سه          3) بیدهای نر ، دو           4) ملخ های نر ، دو

17- ترشحات وزیکول سمینال ، ..........

1) بلوغ و تحرک اسپرم ها را سبب می شود.

2) به همراه تستوسترون، تولید اسپرم را تحیک می کند.

3) انرژی لازم برای تحرک اسپرم ها را فراهم می کند.

4) محیط اسیدی مسیر حرکت اسپرم ها را خنثی می کند.

18- در مگس سرکه ، در پایان تقسیم ......... میوز ، تخمک ....... حاصل می شود که ......... مولکول DNA دارد.

1) اول-  نابالغ- 8                                          2) دوم -  نابالغ - 4

3) اول -  تمایز نیافته -  4                                 4) دوم - تمایز نیافته - 8

19- کدام عبارت نادرست است؟

در ایمنی حاصل از سرم ، .......

1) آنتی ژن ها سریع شناسایی و خنثی می گردند.

2) از اتصال و تاثیر میکروب به سلول میزبان ممانعت می شود.

3) لنفوسیت های B، تعدادی پلاسموسیت و سلول خاطره می سازند.

4) اتصال پادتن به آنتی ژن ، زمینه فعالیت ماکروفاژها را فراهم می کند.

20- پدر و مادری سالم ، پسری زال و هموفیل دارند، احتمال دختر سالم میان فرزندان این خانواده ........ است.

1) 8/1                     2) 4/3                           3)   8/3                        4) 16/3

21- هورمونی که از اغلب بافت های گیاهی ترشح می شود،........را افزایش می دهد.

1) رشد جوانه های جانبی                           2) مدت نگه داری میوه ها

3) سرعت رسیدگی میوه ها                     4) شادابی شاخه های گل

22- به طور معمول ، در فاصله ی روزهای هفتم تا چهاردهم از چرخه ی جنسی زنان، .........

1) حداکثر میزان LH ، سبب تشکیل تخمک تمایز نیافته می شود.

2) مقادیر بالای پروژسترون سبب ضخیم شدن و حفظ دیواره ی رحم می شود.

3) میزان ترشح استروژن و پروژسترون ، به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

4) LH و FSH با تاثیر بر فولیکول ، سبب تولید هورمون استروئیدی می شوند.

23- تخمک کاج در دومین سال تشکیل ، فاقد ....... است.

1) آرکگن                 2) دو پوسته                    3) پارانشیم خورش            4) سلول تخمزا

24- دودمانه مقابل نمی تواند نشان دهنده ی بیماری ..........باشد.

1) اتوزومی غالب

2) اتوزومی مغلوب

3) وابسته به جنس مغلوب

4) وابسته به جنس غالب

25- درگیاه .......، آنتروزوئیدها.......بوده و مستقیما از تقسیم ........ حاصل می شوند.

1) نخود - فاقد تاژک - میوز                       2) سرخس - تاؤکدار _ میوز

3) گندم - فاقد تاژک - میتوز                  4- کاج - تاژکدار- میتوز

26- اگر مردی مبتلا به هانتینگتون که مادرش کاملا سالم بوده است ، با زنی که مادرش کورنگ (صفت وابسته به X ) و هموفیل بوده است ازدواج کند ، چه نسبتی از پسران آن ها هر سه بیماری را خواهند داشت ؟ (طبق قوانین احتمالات)

1) 2/1                 2) 4/1                 3) 8/1                4)  16/1

از کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی

27- همه آغازیان کپک مانند ،.........

1) گامت تاژکدار می سازند.                              2) هاگ تولید می کنند.

3) دیواره کیتینی دارند.                                     4) توده ی سیتوپلاسمی با هسته های متعدد دارند.

28- در شرطی شدن کلاسیک ، پس از مدتی ، محرک .......

1) غیر شرطی ،به تدریج به جای محرک شرطی قرار می گیرد.

2) غیر شرطی ، پاسخی متفاوت با پاسخ محرک شرطی ایجاد می کند.

3) شرطی ، برای بروز پاسخ مناسب ، نیازمند محرک شرطی دیگری است.

4) شرطی، برای بروز پاسخ مناسب ، مستقل از محرک غیرشرطی عمل می کند.

29- کدام عبارت در مورد «نقش پذیری  نادرست است؟

1) در حفظ و بقاء جاندار ارزش زیادی دارد.

2 ) منحصر به تشخیص و شناسایی مادر است.

3) نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد.

4) در دوره ی مشخصی از زندگی یک جاندار رخ می دهد.

30- کدام عبارت با نظریه درون همزیستی مغایرت ندارد؟

1) میتوکندری ها ، از خویشاوندان باکتری های بی هوازی می باشند.

2) ژن های میتوکندری ها با ژن های هسته ی یوکاریوت های اولیه تفاوت دارند.

3) اندازه و ساختار ریبوزوم های میتوکندریایی و باکتری های هوازی متفاوت است.

4) در یوکاریوت اولیه ، ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر و میتوکندری ها مشابه هستند.

31- کدام عبارت نادرست است؟ « در گونه ی مورد مطالعه ی بیدل و تیتوم » ،.........

1) سه نوع آنزیم در رونویسی شرکت می کنند.

2) عوامل رونویسی به شناسایی راه انداز کمک می کنند.

3) در mRNA بالغ قطعات اگزون وجود دارد.

4) هر اپران ، علاوه بر بخش تنظیم کننده ، سه ژن ساختاری دارد.

32- کدام عبارت درباره ی تاژکداران چرخان نادرست است؟

1) اغلب، دو تاژک دارند.                                        2) همه ، پوشش سلولزی دارند.

3) اغلب، در دریاها زندگی می کنند.                       4) همه ، از طریق میتوز تولید مثل می کنند.

33- رابطه ی همزیستی در .... .. وجود ندارد.

1) روزن دار و جلبک                               2) نیتروزوموناس و سویا

3) سیانوباکتری و آسکومیست                 4)نوزاد پروانه کلم و شب بو

34- در فتو سنتز، ......

1) خروج پروتون از تیلاکوئیدها ، منجر به هیدرولیز ATP می گردد.

2) غشای تیلاکوئیدها ، محل مناسبی برای ایجاد  +  NADP  می باشد.

3) استروما ، محل مناسبی برای استقرار آنزیم تجزیه کننده ی آب می باشد.

4)ورود و خروج +  Hدر تیلاکوئیدها، بدون مصرف ATP صورت می گیرد.

35- در خصوص آزمایش ژوزف کانل که در ارتباط با دو گونه ی کشتی چسب (  تحت نام گونه ی1 و 2 ) انجام گرفت، کدام عبارت نادرست است؟

1) اندازه ی کنام واقعی و بنیادی برای افراد گونه ی 2 یکسان است.

2) عدم وجود گونه ی 2، اندازه ی کنام واقعی گونه ی1 را بیش تر می کند.

3) وجود گونه ی1 دسترسی به منابع زیستی را برای گونه ی2 محدود می کند.

4) شرایط زندگی در مناطق پایینی صخره های ساحلی برای افراد گونه ی1 قابل تحمل است.

36- در چرخه زندگی ........ نخینه هایی با سلول های تک هسته ای و دو هسته ای وجود دارد.

1) ریزوپوس استولونیفر             2) قارچ صدفی

3) کاندیدا آلبیکنز                      4) کپک مخاطی پلاسمودیومی

37- مولکول های ....... در سلول های پیکری اکوئوس  و  افرا یافت می شوند.

1)  + NAD  و  + FAD

2) +  NADP و +   NAD

3) +  NADP  و کوانزیم A

4) آنزیم روبیسکو  و  +  FAD

38- عامل مولد کدام بیماری، دو نوع اسید نوکلئیک دارد؟

1) کزاز                     2) هرپس                        3) آبله مرغان                         4) جنون گاوی

39- در تنفس سلولی ،در تبدیل ......... CO2 آزاد می شود.

1) ترکیب سه کربنی به پیرووات درسلول هوازی

2) اسید سیتریک به ترکیب پنج کربنی در میتوکندری

3) ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در غشای میتوکندری

4) پیروویک اسید به استیل کوانزیم A در سلول بی هوازی

40- در کپک سیاه نان ، زیگوسپورانژ.......

1) در شرایط نامساعد ، میوز انجام می دهد.

2) هسته های دیپلوئید متعدد دارد.

3) دارای هسته هایی است که میتوز انجام می دهد.

4) ساختاری غیر جنسی است و مولد هاگ می باشد.

ترکیبی از کتب زیست شناسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

41- ساختار وسیله ی حرکتی .......... با سایرین تفاوت اساسی دارد.

1) اوگلنا                2) اسپیریلیوم              3) آنتروزوئید خزه            4) زئوسپور کلامیدوموناس

42- کم ترین نقطه ی شروع همانندسازی در ژنوم ........ وجود دارد.

1) آمیب            2) نوروسپورا کراسا              3) باسیلوس                4) ساکارومیسز سروزیه

43- کدام دستگاه گلژی فعالی دارد؟

1) آنابنا                 2) ریزوبیوم                3) اریتروسیت               4) پلاسموسیت

44- کدام عبارت نادرست است ؟

1) همه جانداران حاصل از تولید مثل جنسی، قطعاً یوکاریوت می باشند.

2) موجودات حاصل از بکرزایی ، می توانند تنها یک دست کروموزوم داشته باشند.

3) تمام تولید مثل هایی که در آن ها تنها یک فرد دخالت دارد،غیر جنسی نامیده می شوند.

4) در تمام چرخه های زندگی جانداران به روش جنسی، تناوب بین مراحل هاپلوئیدی و دیپلوئیدی وجود دارد.

45- با ورود و تکثیر ژن اینترفرون در إ.کلای ، به روش مهندسی ژنتیک، می توان مواردی از بیماری ...... را درمان کرد.

1) سل                     2) مالاریا                     3) دیفتری                  4) آنفلونزا

46- چگونگی وراثت ژن های .........، می تواند تأییدی بر قانون جور شدن مستقل ژن ها باشد.

1) دیستروفی عضلانی دوشن و سیناپسین1

2) رنگدانه ای شدن شبکیه ی چشم و نشانگان زالی - ناشنوایی

3) پذیرنده آنژیوتانسین 2 و هانتینگتون

4) کام شکاف دار وابسته به جنس و پروتئین ریبوزومی L10

47- در افراد مبتلا به بیماری فنیل کتونوریا، ........ می شود.

1) ادرار، در مجاورت هوا سیاه

2) متابولیسم فنیل آلانین، غیرطبیعی

3) با تجمع تیروزین در بدن ، عقب ماندگی ذهنی حاصل

4) آنزیم تبدیل کننده ی فنیل آلانین به تیروزین، فعال

48- کدام عبارت تعریف درستی از مراحل چرخه سلولی سینورابدیتیس ندارد؟

1) در مرحله ی پروفاز، دو جفت سانتریول وجود دارد.

2) در متافاز،کروماتیدها حداکثرفشردگی را پیدا می کنند.

3) در پروفاز،کروموزوم ها مضاعف گردیده و قابل رویت می گردند .

4) حرکت کروموزوم ها به قطبین با کوتاه شدن رشته های دوک همراه است.

49- در هیدر ......

1) جهت حرکت مواد در کیسه ی گوارشی، یک طرفه می باشد.

2) همه سلول ها می توانند به طور مستقل به تبادل مواد بپردازند.

3) تولید مثل به روش های جنسی، جوانه زدن و قطعه قطعه شدن دیده می شود.

4) برخی سلول های کیسه ی گوارشی مژک دارند و بعضی از آنزیم های هیدرولیز کننده ترشح می کنند.

50- همه ی .......

1) جانوران دارای چشم مرکب، حشره اند.                              2) بی مهرگان ، قلب منفذ دار دارند.

3) ماهیان استخوانی ، اوره دفع می کنند.                              4) حشرات، چشم مرکب دارند.

 


رد شدن نظریه خلق الساعه (پیدایش خودبخودی ماده زنده از ماده ی غیر زنده)

رد شدن نظریه خلق الساعه (پیدایش خودبخودی ماده زنده از ماده ی غیر زنده)

توسط لویی پاستور

 

مختصری در رابطه با پاستور :

لویی پاستور دانشمند ، پزشك ، شیمیدان ، زیست شناس و باكتری شناس بزرگ فرانسوی در دهكده ی دل (Dole) ناحیه ی ژورا زاده شد .

 

او در دوران كودكی هیچگونه هوش زیادی از خود نشان نمی داد ولی بسیار كوشا و بردبار بود. به خاطر اینكه از استادان خود پرسش های شگفت آوری می كرد ، از گروه شاگردان نخبه و ارزنده به شمار می رفت .

 

پاستور در جهان به پدر میكروبیولوژی (میكروب شناسی) مشهور است . نام او در میان اندیشمندان و نیكوكاران جهان ،‌همیشه به یادگار خواهد ماند .

 

آزمایشهای مشهور پاستور كه منجر به باطل شدن نظریه خلق الساعه شدند :

 

آزمایش اول :

 

پاستور لوله ای شیشه ای برگزید و درون آن مقداری پنبه قرار داد . سپس با كمك تلمبه ای ، مقداری هوا به درون لوله كشید . سطحی از پنبه كه هوا از آنجا وارد لوله می شد ، رفته رفته رو به تیرگی گذاشت تا اینكه به كلی سیاه شد .

 

 

پاستور این پنبه را در مخلوطی از اتر و الكل وارد ساخت و آنچه را كه در ته محلول رسوب كرده بود زیر میكروسكوپ ساده ی خود بررسی كرد .

 

در این بررسی مشاهده كرد كه ذره های گوناگون گرد و غبار ،‌گرده های گل ها ،‌ باكتری ها ی فراوان ، هاگهای گوناگون و حتی تارهای پشم در رسوب وجود دارد .

 

 

پاستور از نخستین آزمایش خود نتیجه گرفت :

هوا میكروب های فراوان دارد .

 

 

آزمایش دوم :

 

پاستور مقداری آبگوشت كه در آن گوشت بدون چربی پخته و آب وجود داشت و محیط غذایی مناسبی برای میكروب ها به شمار می رفت را در شیشه ی دهانه بازی ریخت و آن را در مجاورت هوا قرار داد .

 

پس از چند روز آبگوشت گندیده شد . او آبگوشت گندیده را زیر میكروسكوپ ساده ی خود نگاه كرد و آن را پر از میكروب یافت .

پاستور برای اینكه اطمینان حاصل كند كه میكروب های هوا سبب گندیدگی آبگوشت شده اند ، مقداری از آبگوشت تازه را در شیشه ی دهانه باریكی ریخت و پس از جوشاندن ، دهانه ی شیشه را گرما داد تا گداخته شد و با این كار دهانه ی آن را بست .

این آبگوشت مدت ها بدون آنكه گندیده شود ، همچنان سالم باقی ماند . پاستور از این آزمایش نتیجه گرفت :

جوشاندن آبگوشت ، میكروبهای هوا را كه عامل گندیدن آبگوشت هستند ،

از بین می برد .

 

 

 

آزمایش سوم :

 

پاستور برای یافتن اطمینان بیشتر از اینكه میكروب های هوا سبب آلوده شدن آبگوشت شده اند ، یك بالون انتخاب كرد و در آن آبگوشت ریخت و جوشاند . سپس ظرف و آبگوشت جوشیده ی درون آن را توسط یك لوله ی خمیده ،  در معرض هوا قرار داد .مدت ها گذشت و فسادی حاصل نشد . در این آزمایش ،  لوله ی خمیده ،‌ مانع ورود میكروب های زنده ی هوا به درون آبگوشت شده بود .

سپس پاستور با خم كردن ظرف ، مقداری از آبگوشت را وارد لوله ی خمیده ی متصل به ظرف آبگوشت كرد  . سپس این آبگوشت موجود در لوله را با خم كردن مجدد ظرف ، به ظرف آبگوشت برگرداند . پس از مدتی آثار فساد و گندیدگی در آبگوشت ظاهر شد .

 

 

پاستور نتیجه گرفت :

آبگوشت خودبخود گندیده نمی شود ، بلكه میكروبهایی كه در ناحیه خمیده لوله قرار داشته اند باعث گندیدن آبگوشت شده اند .

 

مقاومت مخالفان پاستور :

معتقدین به خلق الساعه به آزمایشهای پاستور این ایراد را وارد كردند كه :

 

گرما دادن آبگوشت شرایط محیطی لازم برای خلق الساعه را از بین می برد . و اگر گرما وجود نداشته باشد ، حتما همه ی میكروب ها به وجود خواهند آمد .

 

پاستور برای رفع این ایراد آزمایشی دیگر انجام داد كه به آزمایش چهارم پاستور مشهور است . با این آزمایش دیگر شكی باقی نماند كه نظریه خلق الساعه باطل است .

 

آزمایش چهارم :

 

پاستور ظرفی شیشه ای مطابق شكل تهیه كرد . این ظرف را قبلا گرما داد تا بدون میكروب شود  . سپس دهانه ی بالایی آن را از پنبه ی استریل (بدون میكروب) پر كرد . نوك تیز لوله و پهلوی شیشه را با الكل پاك كرد و پوست گردن اسبی  را هم با الكل پاك كرد . سپس نوك تیز شیشه را به سیاهرگ گردن اسب فرو كرد و كاری كرد كه سر آن بشكند . (كاری شبیه تولید سوزن سرنگ) .

 

پاستور از بالای پنبه هوای درون شیشه را با تلمبه بیرون كشید .در نتیجه ی بیرون كشیده شدن هوای شیشه و ایجاد خلاء نسبی ، خون سیاهرگ گردن اسب به درون شیشه سرازیر شد . هنگامی كه مقدار كافی خون اسب درون شیشه جمع شد ، پاستور با احتیاط  لوله ی نوك تیز را از گردن اسب بیرون آورد و بلافاصله نوك لوله را یست .

خون درون شیشه مدت ها بدون آنكه گندیده شود بلقی ماند و حال آنكه اگر خون در مجاورت هوا قرار می گرفت فوراً فاسد می شد .

 

پاستور در آزمایش چهارم بدون گرما دادن خون مانع آلوده شدن آن به میكروب شد و ثابت كرد :

 

خون خودبخود میكروب (موجود زنده) تولید نمی كند .

منبع:زیست شناسی-پزشکی
پنجشنبه 26 آذر 1388

نمونه سوالات برق رشته ی الكتروتكنیك

پنجشنبه 26 آذر 1388

نوع مطلب :

ردیف2

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

 

 

عیوبی که مسبب خرابی سیستم ها و دستگاههای برقی میشوند را نام ببرید ؟ ( 4 مورد ) 2 نمره

علائم بروز اتصال کوتاه در سیستم برقی را بیان کنید ؟ ( 4مورد) 2 نمره

مقره را تعریف نموده و انواع انرا نام ببرید ؟2 نمره

اجسام نیمه هادی چه خصوصیاتی دارند ؟2 نمره

انواع نیمه هادی را نام برده و توضیح دهید ؟2 نمره

منحنی مشخصه دیود در بایاس مستقیم و در بایاس معکوس را با رسم شکل توضیح دهید ؟5/2 نمره

یکسو کننده تمام موج پل دیودی را با رسم مدار و شکل موج خروجی اگر شکل موج ورودی مطابق زیر باشد را رسم کرده و عملکرد مدار را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

ناحیه های کار ترانزیستور را بیان کرده و هرکدام را توضیح دهید ؟ 5/2 نمره

در مدار مقابل جریان امیتر (IE ) را محاسبه نمائید . بطوریکه:   B=100 ,  VBE= 0.7 V  5/2 نمره

1 ) قسمت های کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ­( 1

2) عوامل موثر در تعیین سطح مقطع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟

3) روش ستاره – مثلث از روشهای راه اندازی موتور الکتریکی سه فازه را بطور کامل توضیح دهید ؟ ( شماتیک مداری-سربندی تخته کلم-روابط ولتاژ و   جریان خط و فاز )

4) تست بی باری و بار کامل الکتروموتور را شرح دهید ؟

5) پدیده اشباع مغناطیسی را توضیح دهید ؟

6) منبع انبساط روغن  و رله بوخهلتس در ترانسفورماتور سه فازه را توضیح دهید ؟

7) الکتروموتور تکفاز  با خازن دائم را با رسم شکل و کاربرد آن بیان کنید ؟

8) نحوه راه اندازی الکترو موتور سه فاز بوسیله برق تکفاز 220 ولت با خازن  را بطور کامل شرح دهید ؟

9) ساختمان بی متال را شرح دهید ؟

10) از مشخصات کنتاکتور موارد زیر را تعریف کنید :

الف)                        ب)                                  ج)                                         د)

11) موارد زیر از تجهیزات اتصال کابل میباشند هر کدام را تعریف کنید :

الف) کابل شو             ب) گلند                            ج) موف                                  د) روکش حرارتی

12) روی کابلی نوشته شده :     3   50 + 25 مفهوم عبارت چیست ؟

13) الکتروموتور سه فازی با توان نامی  10 KW  با ولتاژ خط 380 V  استارت میباشد و جریان 20 A  را از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ؟

14) الکتروموتور سه فاز 6 قطبی مفروض است که با فرکانس 50 هرتز کار می کند مطلوبست محاسبه دور سنکرون موتور برحسب   RPM  ؟

15) از یک سیم پیچ 600 دوری جریان 10 آمپری می گذرد اگر طول متوسط سیم پیچ 50 سانتی متر باشد مطلوبست محاسبه :

الف) نیرو محرکه مغناطیسی

ب) شدت میدان مغناطیسی                                                                                                                          

16) مدار چپ گرد – راستگرد تند را ترسیم نمائید ؟ ( فقط مدار فرمان )

17) مداری طراحی کنید که با زدن استارت S2 موتور اول شروع به کار کند و با زدن استارت S3 موتور دوم شروع بکار کرده و موتور اول از مدار خارج شود     

 

 

1 ) انواع دستگاههای اندازه گیری را نام ببرید و توضیح دهید ؟ ( 5/0 نمره )

2) شرایط نصب و قراردادن کابل ( کابل کشی ) را در سه مورد ذکر کنید ؟ ( 75/0 نمره )

3) تست ایزولاسیون موتور سه فازه را بطور کامل شرح دهید ؟ ( 1 نمره )

4) انواع کابل را نام برده و توضیح دهید ؟ ( 1 نمره )

5) موارد زیر را تعریف کنید : ( مبحث الکترومغناطیس ) ( 2 نمره )

الف) قانون دست راست              ب) قانون دست چپ            ج) نیرو محرکه مغناطیسی             د) چگالی فوران مغناطیسی

6) نحوه ایجاد میدان دوار در الکترو موتور تکفاز را توضیح دهید ؟ (25/ 1 نمره )

7) الکتروموتور تکفاز با فاز شکسته را شرح دهید ؟ جهت تغییر دور موتور مذکور چه راهی وجود دارد ؟ (5/ 1 نمره )

8) موارد زیر را توضیح دهید : (2نمره )

الف) میکروسوئیچ                      ب) سنسور گازی                ج) رله کنترل فاز                            د) تایمر الکترونیکی

9) موارد زیر مشخصات کنتاکتور میباشند هر کدام را تعریف کنید : ( 2 نمره )

الف ) جریان دائم                     ب) جریان هشت ساعته        ج) ولتاژ نامی                                 د) ui

10) موتور دالاندر را بطور کامل شرح دهید ( سربندی تخته کلم – شماتیک مداری ) (5/1 نمره )

11) روی پلاک موتوری نوشته شده    v  220/380  آیا با شبکه برق ایران امکان راه اندازی بصورت ستاره وجود دارد ؟(5/0نمره )

12) در صورتیکه در  ترانسفورماتور تکفاز تعداد دور سیم پیچ اولیه 300 دور و جریان آن 10 آمپر باشد و تعداد دور سیم پیچ ثانویه 150 دور ، با صرفنظر از تلفات ترانس مطلوبست محاسبه : (5/ 1 نمره )

الف ) جریان ثانویه                ب) توان ظاهری ترانس

13) الکتروموتور سه فاز 5 kw  با ولتاژ 380 v   کار می کند و جریان  20 a  از شبکه می کشد مطلوبست محاسبه ضریب توان موتور ( 2 نمره)

14) سرعت میدان دوار الکترو موتور سه فاز 4 قطب با فرکانس کاری 50 هرتز  چند    rpm است ؟ ( 1 نمره )

15) مدار فرمانی طراحی کنید که با زدن استارت s2 موتور سه فازه شروع بکار کرده و بصورت دائم در مدار بماند ( رسم مدار فرمان ، مدار قدرت و جدول کنتاکتور ) ( 2 نمره )                       پیروز  باشید 

 

 

1 -عمل رله بوخهلتس و فیلتر رطوبت گیر ترانسفورماتور  را بیان كنید ؟ 2نمره

2- الكتروموتور سه فاز 8 قطب داریم كه با فركانس   50HZ كار می كند مطلوبست سرعت میدان دوار آن بر حسب RPM ؟2نمره

3- ساختمان الكتروموتور تك فاز با فاز شكسته را توضیح داده مدار آنرا رسم نموده و كاربرد این نوع موتور را بیان كنید ؟2نمره

4- موارد زیر را تعریف كنید: 2نمره

الف)سنسور حرارتی      ب) رله كنترل فاز     ج) تایمر الكترونیكی            د) تایمر هیدرولیكی

5- ساختمان رله حرارتی ( بیمتال )را توضیح دهید ؟ 2نمره

6- كاربرد كنتاكتورهای زیر را بنویسید : 2نمره

1لف) كنتاكتور AC2     ب) كنتاكتور AC4       ج) كنتاكتور AC11      د) جریان 8 ساعته

7- موتور دالاندر را توضیح دهید ؟( با رسم سربندی تخته كلم و شماتیك مداری برای هر دو وضعیت موتور ) 2نمره

( هر سوال تست 1 نمره )

8- ترانسفورماتوری با نسبت تبدیل N1 = 4  داریم كه جریان سیم پیچ اولیه 6 آمپر است ، مطلوبست جریان سیم پیچ ثانویه:

الف) 36 آمپر                                 ب) 24 آمپر                                       ج) 6  آمپر                               د) 4

9- چنانچه در الكتروموتور سه فاز تعداد قطب را زیاد كنیم سرعت میدان دوار :

الف) كم میشود                        ب) زیاد میشود                       ج)  تغیر نمی كند                      د) به ولتا‍‍ژ مربوط است

10- الكتروموتور سه فاز به قدرت 5KW داریم در صورتیكه با برق تك فاز راه اندازی كنیم بایستی از خازن............ میكروفاراد در مدار آن استفاده نمود.

الف) 350                                   ب)  300                                 ج)  250                               د) 200

11- در صورتیكه توان ترانسفورماتوری 100 ولت آمپر باشد و جریان سیم پیچ ثانویه آن 4 آمپر باشد مطلوبست ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانس

الف)  20 ولت                                  ب)  200 ولت                                 ج)400 ولت                                 د) 25 ولت

12- با كاهش فركانس سرعت میدان دوار الكتروموتور :

الف)  كم میشود                        ب)   زیاد میشود                     ج) بدون تغییر می ماند             د) فقط به قطب ربط دارد

13- در ماشین سنكرون كدام گزینه صحیح می باشد :

الف) سرعت میدان دوار كمتر از سرعت روتور میباشد           ب) سرعت میدان دوار بیشتر از سرعت روتور میباشد                                  ج)  سرعت میدان دوار و سرعت روتور برابر میباشد                د) هیچكدام

 

 

 

1-      روتور و استاتور در ماشین الكتریكی را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

2-     انواع كابل را نام ببرید و كاربرد هر كدام را بنویسید ؟ (2نمره)

3-   روش ستاره – مثلث جهت راه اندازی الكترو موتور سه فازه را توضیح دهید : ( علت اینگونه راه اندازی – شماتیك مداری – سربندی تخته كلم- روابط فازی ) (5/2نمره)

4-    تست ایزولاسیون الكتروموتور  سه فازه را توضیح دهید ؟(5/1نمره)

5-    قانون دست چپ در مورد میدان الكترو مغناطیس را توضیح دهید ؟ (5/1نمره)

6-    سیم پیچی 600 دوری داریم كه 15 آمپر جریان از آن عبور می كند اگر طول متوسط سیم پیچ 100 سانتیمتر باشد میدان مغناطیسی حاصل از آن را حساب كنید ؟(2نمره)

7-   اثر هیسترزیس در اجسام مغناطیسی را با رسم شكل توضیح دهید ؟(2نمره)

((هر سوال تستی 1 نمره))

8-   كابل با سطح مقطع مثلث و چند رشته را با كدام علامت اختصاری نشان می دهند :

الف) sm                                ب) rm                                      ج) se                                د) re

9-     جریان مجاز كابلی در فضای آزاد 30 آمپر میباشد هر گاه كابل را در آب قرار دهیم جریان مجاز آن برابر است با          

          الف)  25                                   ب)   5/25                               ج) 28                               د)  5/34

10-   در هنگام كابل كشی شعاع خمش كابل نباید بیش از .............. برابر .............. كابل باشد .

          الف) 10 – قطر خارجی                ب)   10 – قطر داخلی               ج) 15 – قطر خارجی            د)  15 – قطر داخلی

11-   كدام یك سیم مفتولی میباشد :

          الف)   NYAB                          ب)  NYA                               ج)   NYAF                         د) NYY

   12-قدرت الكتروموتور سه فاز در سیم بندی ستاره چند برابر مثلث میباشد :

          الف)  1                                       ب)  3                                     ج)3                                     د) 1

  نمونه سوالات رشته برق الکتروتکنیک

 13-كدام رابطه بین ولتاژ خط(Vl) و ولتاژ فاز (Vph) در سیم بندی مثلث الكتروموتور سه فاز صحیح میباشد :

          الف) Vl=Vph                         ب)  Vl= 3Vph                        ج)    Vl= 3 Vph                 د)  Vl= 1 Vph      

   14-اگر از سیم پیچ 200 دور جریان 4 آمپر عبور كند نیرومحركه مغناطیسی حاصله برابر است با :

الف) 800  آمپردور                      ب) 50 آمپردور                        ج) 1000 آمپردور                   د) 100 آمپردور
پنجشنبه 26 آذر 1388

نمونه سوال شیمی (3)فصل(1)

پنجشنبه 26 آذر 1388

نوع مطلب :

1- مراحل مختلف برای تهیه mL 100 محلول mol.L-1 0.1 پتاسیم پرمنگنات KMnO4 را با محاسبات لازم توضیح دهید .

2- چند میلی لیتر mol.L-1 H2SO4  0.1برای واكنش كامل با mL 20 از محلول mol.L-1 KOH 0.2بر طبق واكنش زیر لازم است ؟

2KOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l

3- g 135 از پودر خالص فلز آلومینیوم با مقدار اضافی آهن (III) اكسید واكنش می دهد ، پس از پایان واكنش g 252 آهن به دست می آید . بازده درصدی این واكنش را حساب كنید .

2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s

4- برای تهیه سیلیسیم، g 600 سیلیسیم اكسید را با g 300 كك ( C )  مخلوط می كنند ، واكنش دهنده  محدوده كننده كدام است ؟        SiO2(s) + 2C(s) → Si(l) + 2CO(g)

 5- واكنش های زیر را موازنه كنید .

P4 + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2

  (NH4)2CrO7→N2 + H2O + CrO

6- واكنش های زیر را كامل و موازنه كرده و نوع واكنش را در هریك بنویسید .

HCl + Sr(OH)2 → ...... + SrCl2 

7- 150میلی لیتر محلول 0.25 مولارسولفوریك اسید باچندمیلی لیترمحلول 0.4 مول درلیتر پتاسیم هیدروكسید واكنش می دهد؟

8- چند لیتر از گاز اكسیژن برای واكنش با 11 گرم هیدروژن برای تهیه آب لازم است؟در دمای واكنش چگالی گاز O2 برابر g/L 1.43 می باشد .2H2(g) + O2 (g)→ 2H2O(g

9- اگر از واكنش 5.6گرم آهن با محلول هیدروكلریك اسید ، 1 لیتر گاز هیدروژن آزاد شده باشد درصد خلوص آهن را محاسبه كنید .Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

10- در موازنه معادله زیر به روش وارسی ابتدا از كدام عنصر موازنه را شروع می كنیم ؟

Ca5(PO4)3F + H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + CaSO4 + HF
پنجشنبه 26 آذر 1388

ادبیات فارسی دوم تجربی و ریاضی

پنجشنبه 26 آذر 1388

نوع مطلب :

نام:                                                                 به نام خدا                                  دبیرستان زهره تنام خانوادگی :                                                                                                 پایه ورشته : دوم تجربی و ریاضی

 

تاریخ :   9/3/85                درس: ادبیات  فارسی2           مدت :  70 دقیقه                  دبیرمربوطه: یزدان پناه                                                 

الف) معنی شعر ونثر ( 6نمره)

 ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده ی امروزی  برگردانید.

 

 

۱-آثار شادی در وجناتش نمودار گردید.

2- بربساطی که بساطی نیست.

3- الهی ، عبدالله عمر بکاست.

4- آخر عاقبت ، اسبش را پی می کنند.

5- هماوردت آمد ، مشو باز جای

6- این تاس را لحظه ای بگیر تا دوگانه بگزارم.

7- از جام عافیت می نابی نخورده ام / وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام .

8- فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد ومسکری که نخورد

9- هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن/ اگر خلاف کنم سعدیا به سوی توباشم

10- برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است/ که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت

11- زیزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد/ که خطی کز خرد خیزد توآن را از بنان بینی

 


ب) لغت (2نمره)

  معنی لغات و عباراتی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویسید.

   

1- ماه ایارش آواز ماست.                                                          2- پلنگ را بالای نطعی  انداخته بودند.

3- نه جان دلم با مال می رویم                                                     4- عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی.

5- صو لت حیدری را دست مایه شادی کودکانه شان کردی .              6- با اونشاید پنجه دریقه افکندن

7- پس از پایان موعظه از هرسو رقعه ها به اوفرستادند.                   8- غرفه ها و گوشواره ها یاد آور تصویری هستند که از

                                                                                                    بهشت در ذهن ها بوده است.

 


ج) دانشهای ادبی (3نمره )

1- شهرت مسعود سعد سلمان در چیست؟

2- حمله حیدری چه نوع حماسه ای است؟

3- رابط میان تغزل و تنه اصلی قصیده چه نام دارد؟

4- اولین داستان کوتاه  درایران چه نام دارد؟ اثر چه کسی است؟

5- شعری که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد وجای قافیه ها درآن مشخص نیست چه نامیده می شود؟

6- مؤلّف آثار زیر را بنویسید.

       الاّیام :                                                       از زبان برگ :                                           کارنامه بلخ :

7- درابیات وعبارات زیر چه آرایه هایی وجود دارد؟

 الف) دولت فقر خدایا  به من ارزانی دار/ کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

   ب) سعدی ا زسرزنش غیر نترسد هیهات/ غرقه درنیل چه اندیشه کند باران را .

   ج) نه خدا توانمش خواند ، نه بشر توانمش گفت/ متحّیرم چه نامم شه ملک لافتی را.

    

 د) خودآزمایی (4نمره)

1- «توقلب سپه را به  آیین بدار» یعنی چه ؟

2- درجمله ی «تپانچه را درکروج لای دسته های برنج پیدا کرد» مقصود از «کروج» چیست؟

3- درعبارت « برکشته های ما جز باران رحمت خود مبار» مقصوداز « کشته ها » چیست؟

4- « با چشمانی یتیم ندیدنت » یعنی چه ؟

5- درجمله « مردم این جزیره از اشراف فارس هستند» واژه « فارس» به چه معناست؟

6- چرا نویسنده  نقش کاشی ها را بهار منجمد نامیده است؟

7- مقصود از « باب دندان »  و « کمیتش لنگ بود» چیست؟

8- درعبارت « مبحث حروف اضافه» چه ایهامی وجود دارد؟

 9- « درانتظار غبار بی سوار نشستن » کنایه از چیست؟

10- منظور شاعر از « درسینه ام هزار خراسان نهفته است» چیست؟

11- مقصود از « کیمیای هستی » در مصراع « کاین کیمیای هستی قارون کند گدارا» چیست؟

 

 


ﻫ ) درک مطلب( 4نمره)

با توجه به ابیات وعبارات داده شده به سؤالات زیر پاسخ دهید.

                             شخص به هزار غم گرفتارم /  درهر نفسی به جان رسد کارم

                            خورده قسم اختران به پاداشم  /  بسته کمر آسمان به پیکارم

                            امروز به غم فزون ترم ازدی /   وامسال به نقد کمتر از پارم

                            بندی است گران به دست و پایم در /  شاید که بس ابله وسبک بارم

                            ترسیدم وپشت بر وطن کردم /  گفتم من  و طالع نگو نسارم

 

1- « کاربه جان رسیدن » درمصراع دوم بیت اول کنایه از چیست؟

2- درمصراع « گفتم من وطالع نگو نسارم » نوع  « واو»  را مشخص کنید؟

3- مقصود از بیت « خورده قسم اختران به پاداشم » چیست؟

4- مصراع « امسال به نقد کمتر از پارم » به چه معناست؟

5- شاعر علت گرفتاری خود را چه می داند؟

6- لغت « سبکبار» به چه معناست؟ دربیت چهارم چه معنایی دارد؟

 

    « از سایه های آبی ، خارهای سرخ براجساد به جا مانده  و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ریخت

       آیا از سرزمین تو بود که فرشتگان سرودهای صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند؟ »

 

7- منظور از « سایه های آبی»  و « خارهای سرخ» چیست؟

8- منظور از « سرودهای صلح وشادی » « چوپانان » چیست؟

 

    « به کجا چنین شتابان / گون از نسیم پرسید؟ »

 

9- « گون » و « نسیم » نماد چه کسانی هستند.                                                                                                 

 

 


 و)  شعر حفظی (1نمره)

 

        جاهای خالی را پرکنید.

1- از خمستان جرعه ای برخاک ریخت                   ................................................

 

2- خا ک موسیقی ......................می شنود  /  و صدای ...............................می آید در باد
پنجشنبه 26 آذر 1388

امتحان عربی سوم تجربی وریاضی

پنجشنبه 26 آذر 1388

نوع مطلب :

1. للترجمة :                                                                                                                       بارم

 الف) اللهم ألــْهـِمْـنا طاعَتـَكَ وَ جَنـِّـبـْنا مَعْصیتك .                                                                             5/0

 

  ب) الذی صادَقَ الأخیارَ فـَهُوَ منهم و الذی صادقَ الأشرارَ نـَحْـسَبـُهُ واحداً منهم .                                         5/0

 

  ج) أطلبُ مِـن شـَبابـِنا التــّمَسّكَ بالاستقلال و الحُرّیة و القِـیَم الإنسانیة .                                                    5/0

 

   د) ذَهَبَ علیّ (ع) مَحْزوناً إلـﯽ دار الحكومة و حَمَلَ زنبیلاً فیه طعامٌ .                                                     5/0

 

  هـ) أصْـلُ العا لـَم ِ سِـرٌّ غامِـضٌ و الآیة ُ تـُخـْبـِرُ العالـَمینَ عَن حَقیقة ِ هذا الأمر .                                         5/0

 

   و) اُطلـُبِ العلمَ و لا تـَكـْسَـلْ فـَما                     أبـْعَدَ الخَیـْرَ علـﯽ أهل ِ الكَسَـل                                       5/0

 

 2. املأ الفراغ للكلمات :                                                                                                          1

                اِنـْفَصَلَ   بالفارسیة   ..............                               گرسنگـﯽ  بالعربیة   ................

                الكوكب   الـمُرادف   ..............                               المَحْزون  المتضاد   ............... 

3. للتعریب :                                                                                                                       1

                مردان مجاهد از وطن اسلامـﯽ دفاع مـﯽ كنند .              

4. عین الصحیح فی الترجمة :                                                                                                  5/1

 الف) دو حریص سیر نمـﯽ شوند : طالب علم و طالب دنیا .        مَـنهومان ِ ......... : طالبُ علم ٍ و طالبُ دنیا.

          لا یَـشـْبـَعونَ                       لا یَـشـْبـَعان

 

  ب) ذ ُقْ یا علی ! هذا جَزاءُ مَن نـَسِـیَ المَساكینَ .                                                                

          اﻯ علـﯽ بچش . این جزاﻯ كسـﯽ است كه بیچارگان و یتیمان را فراموش كرده است .

          اﻯ علـﯽ بچش . این جزا و پاداش بیچارگان و یتیمان است .

 

  ج) هؤلاء الطالباتُ مُجتهداتٌ .         

          این ها دانش آموزان كوشا هستند .                     این دانش آموزان كوشا هستند .

     

                                                          « صفحه ﻯ دوم »                                                     بارم

5 . صَحّح الأخطاء فی الترجمة :                                                                                               5/1

  الف) كیفَ أحْدَثـَتْ قطراتُ الماء ِ ثـُقـْباً فی الصّخرة ؟  

       چگونه قطره ﻯ آب سوراخـﯽ در صخره ایجاد مـﯽ كند ؟

  ب) كَثــُرَ عَجَبـُهم حینَ أخَذَ النبی(ص) یَدَ الفَلاح ِ بـِیـَدِهِ الكَریمة .        

       تعجب او افزون شد هنگامـﯽ كه پیامبر(ص) دست صحابه را با دست بزرگوار خویش گرفت .

  ج) فی یوم ٍ مِـنَ الأیام قالَ بلبلٌ للصَّـقـْر : أنا أتـَعَجَّبُ مِـن حالی و حالِـكَ .

      در روزﻯ از روزها بلبل به شاهین گفت : من از حال تو تعجب مـﯽ كنم .

6 . عین المعارف و أنواعها :                                                                                                    1

                                    وَ نـُنـَزِّلُ مِـنَ القرآن ِ ما هُـوَ شِـفاءٌ وَ رَحْمَة ٌ للمؤمنینَ .

 

 7 . عـین الكلمات التی لها علامات فرعیة و اذكر أنواعها :                                                                  2

     الف) اِرْحَمْ أباكَ وَ أمَّـكَ العَجوزیْن ِ .

      ب) أینَ الطالبُ بـِدَم ِ المَقـتول ِ بـِكربلاء ؟

      ج) خَـلـَقَ اللهُ السّـمواتِ السّـبـْعَ .

 

 8 . أكمل الفراغ :                                                                                                               5/1  

    الف) حَكَمَ ......... ( القاضیُ – قاض ٍ – قاضٌ )       

     ب) اُنصُـرْ ........... المظلومَ . ( أخوك – أخاك – أخیك )

     ج) فی الحیاةِ ......... غامِـضٌ . ( سرّاً - سرٌّ – السرُّ )

      د) .......... تـَكْذِبُ تـُشاهِـدُ نـَتـیجة َ كِـذبـِها . ( التی – الذی – الذین )

     هـ) .......... د افـَعْـنا مِـنْ عِـزّةِ الإسلام ِ فی الحَرْب . (أنا – أنتَ – نحن )

      و) رأیتُ ............ فی الشارِع ِ . ( طِـفلـَین ِ – طِـفلان ِ – طِـفلٌ )

 9 . صحح الأخطاء فی الإعراب :                                                                                              5/1

    الف) ألـّفَ المُسْـلمینَ رَسائلاً . 

 

     ب) ناوَلـَهُ الإمامٌ (ع) مِـن ذلك الدَّ راهِـم ِ .

 

     ج) الناسَ لا یُحِـبّـونَ الرّاضی عَـن نفسِهِ .

 

 

                                                        « صفحه ﻯ سوم »                                                       بارم

 10 . اقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئلة :        

    موسـﯽ یَقولُ فی نفسِه : ماذا نفعلُ ؟ آثارُ أیـْدی الذئـبِ مَشْهودة ٌ فی سَرِقـَةِ النـِّعاج ِ  .  فـَسا رَ  نـَحْوَ المزرعة  .

عندئذ شاهَـدَتــْهُ لیلـﯽ أخْتـُه و قالتْ لـَهُ : « هذا المُعْـتدی الذی سَرَقَ نـِعاجَنا قـَویّ ٌ . فاحْـذَرْ مِـنْ أذَﻯ هذا الحَیَـوان .»

فـَوَضَعَ موسـﯽ فـَخّـا ً فی طریق ِ الذئبِ فـَوَقـَعَ الحَیوانُ فی الفَـخّ . أخَذَهُ موسـﯽ و أشـْعَـلَ ذنـَبَهُ .

  الف ) ما ذا قالتْ لیلـﯽ لأخیها موسـﯽ ؟                                                                                       5/0

    ب) كیف أخذَ موسـﯽ الذئبَ ؟                                                                                                5/0     

    ج) ما ذا فَعَلَ موسـﯽ بَعْدَ أخْذِ الذئب ؟                                                                                       5/0

     د) عَـیّـن فعلاً مزیداً و اذكر بابَـه .                                                                                         5/0

 11 . شَكـّـلْ ما أشیرَ إلیه بخطٍ :                                                                                                 1

 

   الف) حَـفِـظتُ آیات مِـن القرآن .                                              ب) الأعداء قـَتـَلوا الأطفالَ فی فلسطین .  

 12 . عین الإعراب التقدیری و المحلی :                                                                                       1

  الف ) أخَذَ الرّاعی عَصا هُ .

  

    ب) أ ُحِـبّ هَذِهِ الغَـزالة َ .

 

13 . الف) للإعراب ممّا تحته خط :                                                                                             1

                                                القاضی أخذ حق المظلوم ِ مِـنَ الظالم .

 

          القاضی :                                                           أخذ :

           حق :                                                               الظالم :

 

       ب) للتحلیل الصرفی :                                                                                                      1

          قاضی :

          أخذ :

          حق :

          ظالم :

  نرجو لكن النجاح الدائم

       خرمی - حقیقی