تبلیغات
نمونه سوالات - نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان قسمت دوم
نمونه سوالات
شنبه 28 آذر 1388

نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان قسمت دوم

شنبه 28 آذر 1388

نوع مطلب :

سوالات فصل شش شناسی سال اول دبیرستان درس زیست

۱- چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید

2- عمل لقاح را تعریف كنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

3- سلولهای جنسی انسان دارای چند كروموزم است و هدف از تقسیم میوز را بنویسید؟

4- الف – DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از كجا فراهم می آورد؟

ب- وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولكولی است و این مولكول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

ج – چرا دو سلول دختر حاصل از تقسیم میوز كاملا شبیه سلول مادر هستند.

5- انواع بازهای آلی در مولكول DNA را بنویسید؟

6- چرا در ادارة پلیس از انگشت نگاری به عنوان یك روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود.

7- سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

8- جدول گروه خونی زیر را كامل كنید؟

ردیف

گروه خون

مادة روی گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

1

AB

.............

............

2

.......

ندارد

ضد A و ضد B

9- سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟

10- الف- دو نوكلئوتید فرضی یك رشته از مولكول DNA را در شكل مشاهده می كنید.

نوكلئوتیدهای مكمل را بنویسید.

ب- در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبیه به هم هستند.

11- كدام مولكول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟ واحد سازندة این مولكول چیست؟

12- شكل یك كروموزم را رسم كرده و بخش های مختلف آن را نام گذاری كنید؟

13- اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

14- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

15- الف- كدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

ب- محل اتصال دو كوماتید یك كروموزم چه نام دارد.

16- الف- محل اثر هورمون رشد كجاست.

ب- این هورمون از كجا ترشح می شود.

17- به شكل نگاه كنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

الف- این سلول دارای چند جفت كروموزم است.

ب- اگر این سلول تقسیم میوز را انجام دهد چند سلول جدید ایجاد می كند و هر سلول جدید چند كروموزم خواهد داشت.

18- هر نوكلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

19- سلولی دارای 6 جفت كروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد. ب- هر سلول جدید چند كروموزم خواهد داشت.

20- اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟ ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

21- الف – تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

ب- ساده ترین راه برای ایجاد صفات در جانداران كدام است.

22- یك رشته كروماتین از------- و -------- تشكیل شده است .

23- ساختمان مولكول DNA را توضیح دهید و بنویسید پیام های DNA برای ساخته شدن پروتئین ها چگونه به سیتوپلاسم می رسد؟

24- گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟ ب- اگر به این شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

25- یك شباهت و یك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنویسید؟

26- اگریك مولكول DNA هزار نوكلئوتید داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

27- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بكاریم درخت خرما به عمل می آید اما كاشتن همان هسته در اراك بی نتیجه است.

28- خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولكولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

29- با ذكر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

30- ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

31- واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص كنید هر یك از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

32- دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام برده و بنویسید چرا هستة خرما در مناطق سردسیر رشد نمی كند؟

 


نمونه سوال زیست شناسی 2 هماهنگ کشوری

نمونه سوال زیست شناسی 2  هماهنگ کشوری اردیبهشت 1387 (15 نمره)

1 - درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.(1)

الف) گلسنگ ها علاوه بر تثبیت دی اکسید کربن قادر به تثبیت نیتروژن هم هستند.

ب) بیشتر مخمرها به روش جنسی تولید مثل میکنند.

ج) در فتوسنتز عامل تجزیه کننده ی مولکول های آب در مجاورت فتو سیستم  قرار دارد.

د) روزن داران با ایجاد پاهای کاذب حرکت میکنند.

2- جاهای خالی را با کلمات صحیح پر کنید(75/0)

الف) محل انجام فرایند های مرحله هوازی تنفس سلول در پروکاریوتها ................. است.

ب)  به جاندارانی که از انرژی نور خورشید یا انرژی موجود در مواد معدنی برای ساخت ترکیبات آلی استفاده میکنند ......... گفته میشود.

ج)  باکتری ها تثبیت کننده نیتروژن در غده های روی رشته لوبیا از سرده ی ......... هستند.

3-  اصطلاحات زیر را تعریف کنید.(5/1)

الف)رابطه همیاری                        ب) کنام بنیادی                ج) پراکنش جمعیت

4  نوع راهبرد تولید مثلی معمول از نظر تک یا چند همسری بودن جنس نر را در هر گروه زیر تعیین کنید. (5/0)

الف)پستانداران                            ب) پرندگان

5-  از میان رفتارهای زیر کدامیک غریزی و کدام یک یاد گیری است؟(1)

الف) رفتار آشیانه سازی در مرغ عشق                                             ب) عادی شدن

ج) شرطی شدن فعال                                                                   د) الگوی عمل ثابت

6-  توضیح دهید هر یک از رفتارهای زیر به چه دلایلی انجام میشود(1)

الف) در عنکبوتهای بیوه سیاه عنکبوت نر پس از جفت گیری وارد دهان عنکبوت ماده شده و به تغذیه آن میرسد

ب) جوجه اردک ها و غازها در دو سه روز اول بعد از بیرون آمدن از تخم به دنبال اولین شیئ متحرکی که ببینند به راه می افتند.

7-با توجه به نمودار مقابل بدون ذکر دلیل به پرسشهای زیر پاسخ دهید(75/0)

الف) نمودار چه نوع الگوی رشدی را نشان میدهد؟ جواب الگوی لجستیک

ب) بر اساس این الگو کدام حالت به سود جمعیت است؟ کاهش تراکم یا افزایش تراکم ؟

ج) بر اساس نمودار در کدام منطقه ( Aیا B یا C) میزان رقابت بین افراد جمعیت در بیشترین اندازه خود است؟

8-  در باره فتوسنتز به پرسشهای زیر پاسخ دهید .(1)

الف) کاروتنوئیدها چگونه باعث افزایش میزان جذب انرژی نوری به هنگام فتوسنتز میشوند؟

ب) چه عواملی سبب افزایش تراکم یونهای هیدروژن در تیلاکوئیدها میشوند؟

9- در مورد گیاهان C3 ، C4 و CAM به پرسشهای زیر پاسخ دهید: (75/0)

الف) کدام گروه در دما و شدت نور زیاد کارایی بیشتری دارد؟

ب) در کدام گروه تثبیت دی اکسید کربن در دو زمان مختلف انجام می شود؟

ج) کدام گروه در نور شدید و دمای بالا تنفس نوری بیشتری دارد؟

10- در مورد تنفس سلولی به پرسش های زیر پاسخ دهید : (1)

الف) بنیان استیل ماده چند کربنی است؟

ب) در تجزیه یک مولکول گلوکز تا تشکیل دو مولکول پیرووات چند مولکول ATP فقط از تولید در سطح پیش ماده ایجاد میشود؟

ج) در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری ها کدام ماده نقش آخرین پذیرنده ی الکترونی  را بر عهده دارد؟

د) در کدام نوع تخمیر دی اکسید کربن تولید میشود؟

11-     چرخه لیتیک در ویروسها شامل چه مراحلی است؟( فقط نام ببرید) (75/0)

12-     از گروههای اصلی باکتری های فتوسنتز کننده 3 (سه) مورد را نام ببرید. (75/0)

13-     آیا میتوان کلونی باکتریهای رشته ای را در پرسلولی در نظر گرفت ؟ چرا؟(75/0)

14-     با توجه به چرخه زندگی مقابل به پرسشهای زیر جواب دهید.(5/0)

الف) این چرخه مربوط به چه جانداری است؟ نام ببرید. جواب کلامیدوموناس

ب) بخش شماره 1 چه نام دارد؟ جواب زیگوسپور

15-  درباره آغازیان به پرسشهای زیر پاسخ دهید : (1)

الف) اسپوروزوئیت ها پلاسمودیوم ، در کدام اندام انسان به مروزوئیت نمو می یابند؟

ب) جنس شیمیایی دیواره های سلولی دیاتوم ها چیست؟

ج) از کدام گروه جلبک ها در تهیه اگار استفاده میشود؟

د) نقش لکه چشمی در اوگلنا چیست؟

16- مراحل زنگی کپکهای مخاطی سلولی را به هنگام تنشهای محیطی تا تولید هاگ شرح دهید.(75/0)

17- هر یک از موارد زیر مربوط به کدام شاخه از قارچ ها هستند؟(75/0)

الف) ساکارومیسز سرویزیه

ب) آمانیتا موسکاریا

ج) ریزوپوس استولونیفر

18- سلولهای گیاه و سلول های قارچ از نظر جنس دیواره ی اسکلتی با هم مقایسه کنید. (5/0)

 


سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 88 به تفکیک کتب زیست شناسی همراه با پاسخ صحیح

از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1

1- در انسان ساختار بافت پوششی ........... با کیسه هوایی مشابه است.

1) نایژک            2) لوله هنله                   3) گلومرول                   4) غدد معدی

2- گسترده شدن برگ های گیاه مرکب ......... پاسخی است که در برابر ...........از خود نشان می دهد.

1)دیونه -  تماس بدن حشره                                 2) حساس - لمس

3) اقاقیا - تاریکی شب                                        4) گل ابریشم - روشنایی روز

3- شکل مقابل، قسمتی از دستگاه مواد رادر جانوری نشان می دهد. در این جاندار:(نترسید !!کرم خاکی است)

1) معده و سنگدان محل ذخیره ی موقتی غذا می باشد.

2) غذا توسط صفحات آرواره مانند اطراف دهان ،خرد می شود.

3)حرکت به واسطه عضلات طولی و حلقوی زیر پوست ممکن است.

4) برای انتقال گازهای تنفسی به سلول های سوماتیکی ، نیازی به دستگاه گردش خون نیست.

4- کلسیم شبکه سارکوپلاسمی در فعالیت ......... نقش ندارد.

1) پیلور                      2) کاردیا                 3) دریچه میترال           4) اسفنکتر داخلی مثانه

5- در انسان ، لوله جمع کننده ادرار، بر خلاف لوله پیچ خورده نزدیک ،نسبت به ......نفوذ پذیراست.

1) آب                      2) اوره                           3) بیکربنات                4) کلرید سدیم

6- وجود پلی ساکاریدها در سطح مویرگ های خونی روده انسان،مانع جذب .......نمی شود.

1) تیامین

2) کلسترول

3) ویتامین D

4) ویتامین K

7- در مرحله 3/. ثانیه ای از دوره ی کار قلب انسان،.........

1)مقداری خون در دهلیزها جمع می شود.

2) با انقباض دهلیزها،بطن ها از خون پر می شوند.

3) با افزایش فشار خون در بطن ها،دریچه های سینی بسته می شوند.

4) با افزایش فشار خون در دهیلزها،دریچه های دهلیزی- بطنی باز می شوند.

8- در دستگاه گوارش ملخ،.......مانند........جذب عمده آب را بر عهده دارد

1) معده - شیردان در فیل                           2) معده - شیردان در گوسفند

3)  روده - هزارلا در اسب                            4) روده - هزارلا در گوزن

9- در ماهی حوض ، خون پس از عبور از ....... می رود.

1) آبشش ها ،ابتدا به اندام ها سپس به قلب

2) آبشش ها ، ابتدا به قلب سپس به اندام ها

3) قلب ، ابتدا به اندام ها و سپس به آبشش ها

4) سیاهرگ شکمی ، بدون عبور از قلب ، به آبشش ها

10- گلبول هی سفید انسان ، توانایی سنتز ......را ندارند.

1) هپارین                      2) هیستامین                     3) ترومبوپلاستین              4) گاماگلوبولین

11- کدام عبارت صحیح است ؟

1) سرعت و جهت حرکت مواد مختلف در آوندهای آبکشی ، متفاوت است.

2) قند با انتقال غیر فعال از آوندهای آبکشی به محل های مصرف گیاه می رود.

3) در گیاه ، آب نمی تواند مانند ترکیبات آلی ، در همه جهات حرکت کند.

4) کربوهیدرات ساخته شده در میانبرگ به روش غیر فعال وارد آوند آبکش می شود.

از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2

12- اگر جهشی سبب تغییر در آنتی ژن های سطح سلول های بدن انسان شود ، در مبارزه با آنها ..... نقش اصلی را دارد.

1) پرفورین

2) پادتن

3) لنفوسیت B

4) پروتئین های مکمل

13- فشارهای روحی- جسمی به انسان ، ابتدا ...... را تحت تاثیر قرار می دهد.

1) هیپوتالاموس          2) هیپوفیز پیشین    3) بخش مرکزی کلیه        4) بخش قشری فوق کلیه

14- گیاه آگاو ،  .......

1) از گیاهان چوبی و چند ساله است .

2) پس از گل دهی و رسیدن  دانه ها از بین می رود.

3) در طول زندگی اش ، چندین مرتبه به بار می نشیند.

4) در یک فصل رشد ، تمام چرخه ی زندگی اش را تکمیل می کند.

15- کدام عبارت نادرست است ؟

1) مهمترین مرکز تصحیح و هماهنگی حرکات بدن ، مخچه است.

2) بسیاری از اعمال حیاتی توسط هیپوتالاموس و بصل النخاع تنظیم می شود.

3) مهم ترین مرکز تقویت پیام های حسی و حرکتی در ساقه مغز ، تالاموس است.

4) بیش ترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در قشر خاکستری مخ انجام می شود.

16- اگر رابطه ی  «غالب و مغلوبی » و یا «هم توانی » برای صفات  دو اللی وابسته به جنس وجود داشته باشد، در هر دو حالت ، ....... نوع فنوتیپ را در جمعیت نشان می دهند.

1) مرغ ها ، سه              2) خروس ها ، سه          3) بیدهای نر ، دو           4) ملخ های نر ، دو

17- ترشحات وزیکول سمینال ، ..........

1) بلوغ و تحرک اسپرم ها را سبب می شود.

2) به همراه تستوسترون، تولید اسپرم را تحیک می کند.

3) انرژی لازم برای تحرک اسپرم ها را فراهم می کند.

4) محیط اسیدی مسیر حرکت اسپرم ها را خنثی می کند.

18- در مگس سرکه ، در پایان تقسیم ......... میوز ، تخمک ....... حاصل می شود که ......... مولکول DNA دارد.

1) اول-  نابالغ- 8                                          2) دوم -  نابالغ - 4

3) اول -  تمایز نیافته -  4                                 4) دوم - تمایز نیافته - 8

19- کدام عبارت نادرست است؟

در ایمنی حاصل از سرم ، .......

1) آنتی ژن ها سریع شناسایی و خنثی می گردند.

2) از اتصال و تاثیر میکروب به سلول میزبان ممانعت می شود.

3) لنفوسیت های B، تعدادی پلاسموسیت و سلول خاطره می سازند.

4) اتصال پادتن به آنتی ژن ، زمینه فعالیت ماکروفاژها را فراهم می کند.

20- پدر و مادری سالم ، پسری زال و هموفیل دارند، احتمال دختر سالم میان فرزندان این خانواده ........ است.

1) 8/1                     2) 4/3                           3)   8/3                        4) 16/3

21- هورمونی که از اغلب بافت های گیاهی ترشح می شود،........را افزایش می دهد.

1) رشد جوانه های جانبی                           2) مدت نگه داری میوه ها

3) سرعت رسیدگی میوه ها                     4) شادابی شاخه های گل

22- به طور معمول ، در فاصله ی روزهای هفتم تا چهاردهم از چرخه ی جنسی زنان، .........

1) حداکثر میزان LH ، سبب تشکیل تخمک تمایز نیافته می شود.

2) مقادیر بالای پروژسترون سبب ضخیم شدن و حفظ دیواره ی رحم می شود.

3) میزان ترشح استروژن و پروژسترون ، به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

4) LH و FSH با تاثیر بر فولیکول ، سبب تولید هورمون استروئیدی می شوند.

23- تخمک کاج در دومین سال تشکیل ، فاقد ....... است.

1) آرکگن                 2) دو پوسته                    3) پارانشیم خورش            4) سلول تخمزا

24- دودمانه مقابل نمی تواند نشان دهنده ی بیماری ..........باشد.

1) اتوزومی غالب

2) اتوزومی مغلوب

3) وابسته به جنس مغلوب

4) وابسته به جنس غالب

25- درگیاه .......، آنتروزوئیدها.......بوده و مستقیما از تقسیم ........ حاصل می شوند.

1) نخود - فاقد تاژک - میوز                       2) سرخس - تاؤکدار _ میوز

3) گندم - فاقد تاژک - میتوز                  4- کاج - تاژکدار- میتوز

26- اگر مردی مبتلا به هانتینگتون که مادرش کاملا سالم بوده است ، با زنی که مادرش کورنگ (صفت وابسته به X ) و هموفیل بوده است ازدواج کند ، چه نسبتی از پسران آن ها هر سه بیماری را خواهند داشت ؟ (طبق قوانین احتمالات)

1) 2/1                 2) 4/1                 3) 8/1                4)  16/1

از کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی

27- همه آغازیان کپک مانند ،.........

1) گامت تاژکدار می سازند.                              2) هاگ تولید می کنند.

3) دیواره کیتینی دارند.                                     4) توده ی سیتوپلاسمی با هسته های متعدد دارند.

28- در شرطی شدن کلاسیک ، پس از مدتی ، محرک .......

1) غیر شرطی ،به تدریج به جای محرک شرطی قرار می گیرد.

2) غیر شرطی ، پاسخی متفاوت با پاسخ محرک شرطی ایجاد می کند.

3) شرطی ، برای بروز پاسخ مناسب ، نیازمند محرک شرطی دیگری است.

4) شرطی، برای بروز پاسخ مناسب ، مستقل از محرک غیرشرطی عمل می کند.

29- کدام عبارت در مورد «نقش پذیری  نادرست است؟

1) در حفظ و بقاء جاندار ارزش زیادی دارد.

2 ) منحصر به تشخیص و شناسایی مادر است.

3) نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد.

4) در دوره ی مشخصی از زندگی یک جاندار رخ می دهد.

30- کدام عبارت با نظریه درون همزیستی مغایرت ندارد؟

1) میتوکندری ها ، از خویشاوندان باکتری های بی هوازی می باشند.

2) ژن های میتوکندری ها با ژن های هسته ی یوکاریوت های اولیه تفاوت دارند.

3) اندازه و ساختار ریبوزوم های میتوکندریایی و باکتری های هوازی متفاوت است.

4) در یوکاریوت اولیه ، ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر و میتوکندری ها مشابه هستند.

31- کدام عبارت نادرست است؟ « در گونه ی مورد مطالعه ی بیدل و تیتوم » ،.........

1) سه نوع آنزیم در رونویسی شرکت می کنند.

2) عوامل رونویسی به شناسایی راه انداز کمک می کنند.

3) در mRNA بالغ قطعات اگزون وجود دارد.

4) هر اپران ، علاوه بر بخش تنظیم کننده ، سه ژن ساختاری دارد.

32- کدام عبارت درباره ی تاژکداران چرخان نادرست است؟

1) اغلب، دو تاژک دارند.                                        2) همه ، پوشش سلولزی دارند.

3) اغلب، در دریاها زندگی می کنند.                       4) همه ، از طریق میتوز تولید مثل می کنند.

33- رابطه ی همزیستی در .... .. وجود ندارد.

1) روزن دار و جلبک                               2) نیتروزوموناس و سویا

3) سیانوباکتری و آسکومیست                 4)نوزاد پروانه کلم و شب بو

34- در فتو سنتز، ......

1) خروج پروتون از تیلاکوئیدها ، منجر به هیدرولیز ATP می گردد.

2) غشای تیلاکوئیدها ، محل مناسبی برای ایجاد  +  NADP  می باشد.

3) استروما ، محل مناسبی برای استقرار آنزیم تجزیه کننده ی آب می باشد.

4)ورود و خروج +  Hدر تیلاکوئیدها، بدون مصرف ATP صورت می گیرد.

35- در خصوص آزمایش ژوزف کانل که در ارتباط با دو گونه ی کشتی چسب (  تحت نام گونه ی1 و 2 ) انجام گرفت، کدام عبارت نادرست است؟

1) اندازه ی کنام واقعی و بنیادی برای افراد گونه ی 2 یکسان است.

2) عدم وجود گونه ی 2، اندازه ی کنام واقعی گونه ی1 را بیش تر می کند.

3) وجود گونه ی1 دسترسی به منابع زیستی را برای گونه ی2 محدود می کند.

4) شرایط زندگی در مناطق پایینی صخره های ساحلی برای افراد گونه ی1 قابل تحمل است.

36- در چرخه زندگی ........ نخینه هایی با سلول های تک هسته ای و دو هسته ای وجود دارد.

1) ریزوپوس استولونیفر             2) قارچ صدفی

3) کاندیدا آلبیکنز                      4) کپک مخاطی پلاسمودیومی

37- مولکول های ....... در سلول های پیکری اکوئوس  و  افرا یافت می شوند.

1)  + NAD  و  + FAD

2) +  NADP و +   NAD

3) +  NADP  و کوانزیم A

4) آنزیم روبیسکو  و  +  FAD

38- عامل مولد کدام بیماری، دو نوع اسید نوکلئیک دارد؟

1) کزاز                     2) هرپس                        3) آبله مرغان                         4) جنون گاوی

39- در تنفس سلولی ،در تبدیل ......... CO2 آزاد می شود.

1) ترکیب سه کربنی به پیرووات درسلول هوازی

2) اسید سیتریک به ترکیب پنج کربنی در میتوکندری

3) ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در غشای میتوکندری

4) پیروویک اسید به استیل کوانزیم A در سلول بی هوازی

40- در کپک سیاه نان ، زیگوسپورانژ.......

1) در شرایط نامساعد ، میوز انجام می دهد.

2) هسته های دیپلوئید متعدد دارد.

3) دارای هسته هایی است که میتوز انجام می دهد.

4) ساختاری غیر جنسی است و مولد هاگ می باشد.

ترکیبی از کتب زیست شناسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

41- ساختار وسیله ی حرکتی .......... با سایرین تفاوت اساسی دارد.

1) اوگلنا                2) اسپیریلیوم              3) آنتروزوئید خزه            4) زئوسپور کلامیدوموناس

42- کم ترین نقطه ی شروع همانندسازی در ژنوم ........ وجود دارد.

1) آمیب            2) نوروسپورا کراسا              3) باسیلوس                4) ساکارومیسز سروزیه

43- کدام دستگاه گلژی فعالی دارد؟

1) آنابنا                 2) ریزوبیوم                3) اریتروسیت               4) پلاسموسیت

44- کدام عبارت نادرست است ؟

1) همه جانداران حاصل از تولید مثل جنسی، قطعاً یوکاریوت می باشند.

2) موجودات حاصل از بکرزایی ، می توانند تنها یک دست کروموزوم داشته باشند.

3) تمام تولید مثل هایی که در آن ها تنها یک فرد دخالت دارد،غیر جنسی نامیده می شوند.

4) در تمام چرخه های زندگی جانداران به روش جنسی، تناوب بین مراحل هاپلوئیدی و دیپلوئیدی وجود دارد.

45- با ورود و تکثیر ژن اینترفرون در إ.کلای ، به روش مهندسی ژنتیک، می توان مواردی از بیماری ...... را درمان کرد.

1) سل                     2) مالاریا                     3) دیفتری                  4) آنفلونزا

46- چگونگی وراثت ژن های .........، می تواند تأییدی بر قانون جور شدن مستقل ژن ها باشد.

1) دیستروفی عضلانی دوشن و سیناپسین1

2) رنگدانه ای شدن شبکیه ی چشم و نشانگان زالی - ناشنوایی

3) پذیرنده آنژیوتانسین 2 و هانتینگتون

4) کام شکاف دار وابسته به جنس و پروتئین ریبوزومی L10

47- در افراد مبتلا به بیماری فنیل کتونوریا، ........ می شود.

1) ادرار، در مجاورت هوا سیاه

2) متابولیسم فنیل آلانین، غیرطبیعی

3) با تجمع تیروزین در بدن ، عقب ماندگی ذهنی حاصل

4) آنزیم تبدیل کننده ی فنیل آلانین به تیروزین، فعال

48- کدام عبارت تعریف درستی از مراحل چرخه سلولی سینورابدیتیس ندارد؟

1) در مرحله ی پروفاز، دو جفت سانتریول وجود دارد.

2) در متافاز،کروماتیدها حداکثرفشردگی را پیدا می کنند.

3) در پروفاز،کروموزوم ها مضاعف گردیده و قابل رویت می گردند .

4) حرکت کروموزوم ها به قطبین با کوتاه شدن رشته های دوک همراه است.

49- در هیدر ......

1) جهت حرکت مواد در کیسه ی گوارشی، یک طرفه می باشد.

2) همه سلول ها می توانند به طور مستقل به تبادل مواد بپردازند.

3) تولید مثل به روش های جنسی، جوانه زدن و قطعه قطعه شدن دیده می شود.

4) برخی سلول های کیسه ی گوارشی مژک دارند و بعضی از آنزیم های هیدرولیز کننده ترشح می کنند.

50- همه ی .......

1) جانوران دارای چشم مرکب، حشره اند.                              2) بی مهرگان ، قلب منفذ دار دارند.

3) ماهیان استخوانی ، اوره دفع می کنند.                              4) حشرات، چشم مرکب دارند.

 


رد شدن نظریه خلق الساعه (پیدایش خودبخودی ماده زنده از ماده ی غیر زنده)

رد شدن نظریه خلق الساعه (پیدایش خودبخودی ماده زنده از ماده ی غیر زنده)

توسط لویی پاستور

 

مختصری در رابطه با پاستور :

لویی پاستور دانشمند ، پزشك ، شیمیدان ، زیست شناس و باكتری شناس بزرگ فرانسوی در دهكده ی دل (Dole) ناحیه ی ژورا زاده شد .

 

او در دوران كودكی هیچگونه هوش زیادی از خود نشان نمی داد ولی بسیار كوشا و بردبار بود. به خاطر اینكه از استادان خود پرسش های شگفت آوری می كرد ، از گروه شاگردان نخبه و ارزنده به شمار می رفت .

 

پاستور در جهان به پدر میكروبیولوژی (میكروب شناسی) مشهور است . نام او در میان اندیشمندان و نیكوكاران جهان ،‌همیشه به یادگار خواهد ماند .

 

آزمایشهای مشهور پاستور كه منجر به باطل شدن نظریه خلق الساعه شدند :

 

آزمایش اول :

 

پاستور لوله ای شیشه ای برگزید و درون آن مقداری پنبه قرار داد . سپس با كمك تلمبه ای ، مقداری هوا به درون لوله كشید . سطحی از پنبه كه هوا از آنجا وارد لوله می شد ، رفته رفته رو به تیرگی گذاشت تا اینكه به كلی سیاه شد .

 

 

پاستور این پنبه را در مخلوطی از اتر و الكل وارد ساخت و آنچه را كه در ته محلول رسوب كرده بود زیر میكروسكوپ ساده ی خود بررسی كرد .

 

در این بررسی مشاهده كرد كه ذره های گوناگون گرد و غبار ،‌گرده های گل ها ،‌ باكتری ها ی فراوان ، هاگهای گوناگون و حتی تارهای پشم در رسوب وجود دارد .

 

 

پاستور از نخستین آزمایش خود نتیجه گرفت :

هوا میكروب های فراوان دارد .

 

 

آزمایش دوم :

 

پاستور مقداری آبگوشت كه در آن گوشت بدون چربی پخته و آب وجود داشت و محیط غذایی مناسبی برای میكروب ها به شمار می رفت را در شیشه ی دهانه بازی ریخت و آن را در مجاورت هوا قرار داد .

 

پس از چند روز آبگوشت گندیده شد . او آبگوشت گندیده را زیر میكروسكوپ ساده ی خود نگاه كرد و آن را پر از میكروب یافت .

پاستور برای اینكه اطمینان حاصل كند كه میكروب های هوا سبب گندیدگی آبگوشت شده اند ، مقداری از آبگوشت تازه را در شیشه ی دهانه باریكی ریخت و پس از جوشاندن ، دهانه ی شیشه را گرما داد تا گداخته شد و با این كار دهانه ی آن را بست .

این آبگوشت مدت ها بدون آنكه گندیده شود ، همچنان سالم باقی ماند . پاستور از این آزمایش نتیجه گرفت :

جوشاندن آبگوشت ، میكروبهای هوا را كه عامل گندیدن آبگوشت هستند ،

از بین می برد .

 

 

 

آزمایش سوم :

 

پاستور برای یافتن اطمینان بیشتر از اینكه میكروب های هوا سبب آلوده شدن آبگوشت شده اند ، یك بالون انتخاب كرد و در آن آبگوشت ریخت و جوشاند . سپس ظرف و آبگوشت جوشیده ی درون آن را توسط یك لوله ی خمیده ،  در معرض هوا قرار داد .مدت ها گذشت و فسادی حاصل نشد . در این آزمایش ،  لوله ی خمیده ،‌ مانع ورود میكروب های زنده ی هوا به درون آبگوشت شده بود .

سپس پاستور با خم كردن ظرف ، مقداری از آبگوشت را وارد لوله ی خمیده ی متصل به ظرف آبگوشت كرد  . سپس این آبگوشت موجود در لوله را با خم كردن مجدد ظرف ، به ظرف آبگوشت برگرداند . پس از مدتی آثار فساد و گندیدگی در آبگوشت ظاهر شد .

 

 

پاستور نتیجه گرفت :

آبگوشت خودبخود گندیده نمی شود ، بلكه میكروبهایی كه در ناحیه خمیده لوله قرار داشته اند باعث گندیدن آبگوشت شده اند .

 

مقاومت مخالفان پاستور :

معتقدین به خلق الساعه به آزمایشهای پاستور این ایراد را وارد كردند كه :

 

گرما دادن آبگوشت شرایط محیطی لازم برای خلق الساعه را از بین می برد . و اگر گرما وجود نداشته باشد ، حتما همه ی میكروب ها به وجود خواهند آمد .

 

پاستور برای رفع این ایراد آزمایشی دیگر انجام داد كه به آزمایش چهارم پاستور مشهور است . با این آزمایش دیگر شكی باقی نماند كه نظریه خلق الساعه باطل است .

 

آزمایش چهارم :

 

پاستور ظرفی شیشه ای مطابق شكل تهیه كرد . این ظرف را قبلا گرما داد تا بدون میكروب شود  . سپس دهانه ی بالایی آن را از پنبه ی استریل (بدون میكروب) پر كرد . نوك تیز لوله و پهلوی شیشه را با الكل پاك كرد و پوست گردن اسبی  را هم با الكل پاك كرد . سپس نوك تیز شیشه را به سیاهرگ گردن اسب فرو كرد و كاری كرد كه سر آن بشكند . (كاری شبیه تولید سوزن سرنگ) .

 

پاستور از بالای پنبه هوای درون شیشه را با تلمبه بیرون كشید .در نتیجه ی بیرون كشیده شدن هوای شیشه و ایجاد خلاء نسبی ، خون سیاهرگ گردن اسب به درون شیشه سرازیر شد . هنگامی كه مقدار كافی خون اسب درون شیشه جمع شد ، پاستور با احتیاط  لوله ی نوك تیز را از گردن اسب بیرون آورد و بلافاصله نوك لوله را یست .

خون درون شیشه مدت ها بدون آنكه گندیده شود بلقی ماند و حال آنكه اگر خون در مجاورت هوا قرار می گرفت فوراً فاسد می شد .

 

پاستور در آزمایش چهارم بدون گرما دادن خون مانع آلوده شدن آن به میكروب شد و ثابت كرد :

 

خون خودبخود میكروب (موجود زنده) تولید نمی كند .

منبع:زیست شناسی-پزشکی
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:13 بعد از ظهر

Wow a lot of good information.
cialis kaufen buy cialis online nz buying cialis on internet cialis for sale in europa buy cialis online prix cialis once a da cialis manufacturer coupon prices on cialis 10 mg cialis rezeptfrei cialis prezzo in linea basso
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:08 بعد از ظهر

Thanks a lot, Terrific information!
low cost cialis 20mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis per paypa cialis tablets australia cialis patentablauf in deutschland cialis tablets for sale american pharmacy cialis cost of cialis cvs price cialis per pill tarif cialis france
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:35 قبل از ظهر

Excellent write ups. Cheers.
cialis online holland try it no rx cialis tadalafil 20mg estudios de cialis genricos price cialis per pill achat cialis en itali cialis 5 mg effetti collateral cialis free trial order a sample of cialis discount cialis
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:35 قبل از ظهر

Great info. Thank you.
buying cialis overnight prices on cialis 10 mg chinese cialis 50 mg cialis online deutschland venta de cialis canada cialis therapie cialis efficacit cialis rezeptfrei sterreich cialis from canada cialis reviews
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:01 بعد از ظهر

You actually revealed this terrifically.
american pharmacy cialis cialis billig cialis baratos compran uk we like it cialis price cialis 10 doctissimo cialis generika order generic cialis online cialis 5 effetti collaterali comprar cialis 10 espa241a buying brand cialis online
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:11 قبل از ظهر

Seriously a good deal of awesome material!
cialis arginine interactio prescription doctor cialis trusted tabled cialis softabs we recommend cialis best buy generic cialis at the pharmacy tadalafil 20mg cialis alternative buy name brand cialis on line comprar cialis navarr canadian discount cialis
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:24 بعد از ظهر

Nicely put. Regards.
the best site cialis tablets cialis diario compra cialis professional yohimbe cialis official site buy cheap cialis in uk are there generic cialis price cialis per pill look here cialis order on line cialis en 24 hora cialis 10mg prix pharmaci
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 09:41 قبل از ظهر

Thanks a lot! Numerous knowledge.

cialis with 2 days delivery cialis baratos compran uk cialis 20mg prix en pharmacie cialis mit grapefruitsaft purchase once a day cialis cost of cialis cvs cialis 20 mg cut in half click now buy cialis brand how do cialis pills work ou trouver cialis sur le net
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 09:52 بعد از ظهر

This is nicely said! !
only best offers 100mg cialis we use it cialis online store ou acheter du cialis pas cher cialis lilly tadalafi buy cialis uk no prescription generic cialis 20mg tablets cialis 5mg prix cialis sicuro in linea cialis canada buy cialis online legal
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:02 قبل از ظهر

Thanks! Loads of tips!

cialis generico online if a woman takes a mans cialis prix de cialis canadian cialis cialis billig what is cialis cialis vs viagra cialis 5 mg schweiz cialis taglich buy cialis sample pack
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 10:02 بعد از ظهر

You explained this exceptionally well.
only best offers 100mg cialis cialis side effects dangers enter site natural cialis free generic cialis cialis 100mg suppliers are there generic cialis venta cialis en espaa generic cialis pill online viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:48 قبل از ظهر

You actually mentioned this wonderfully!
tadalafil 20 mg canadian discount cialis buy cialis online legal cialis 5 effetti collaterali comprar cialis navarr buying cialis overnight cialis reviews cialis pills boards cialis pas cher paris rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 09:31 بعد از ظهر

Many thanks. Ample content!

price cialis best cialis for bph generic cialis soft gels cialis tablets cialis et insomni precios de cialis generico miglior cialis generico low dose cialis blood pressure cialis 5 mg cialis prices
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:37 قبل از ظهر

Superb information, With thanks!
callus cialis online napol cialis authentique suisse how does cialis work canadian drugs generic cialis deutschland cialis online miglior cialis generico cialis coupon cialis preise schweiz where to buy cialis in ontario
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:35 بعد از ظهر

You stated this terrifically.
cialis australian price look here cialis cheap canada cipla cialis online where cheapest cialis cialis 5 mg scheda tecnica precios cialis peru we like it safe cheap cialis cialis soft tabs for sale we use it 50 mg cialis dose cialis rckenschmerzen
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:04 قبل از ظهر

You said that superbly.
dose size of cialis cialis tablets australia cialis herbs cialis tadalafil tadalafil 10 mg generic cialis at walmart prices on cialis 10 mg cialis e hiv cialis 5mg cialis 5 mg para diabeticos
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:25 بعد از ظهر

Thank you, Numerous info!

order a sample of cialis cialis generique cialis official site cialis 5 mg schweiz best generic drugs cialis buying brand cialis online cialis tablets for sale cialis coupons cialis generico in farmacia cialis sale online
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:29 قبل از ظهر

Incredible plenty of terrific material.
cialis canadian drugs generic for cialis only now cialis 20 mg cialis alternative try it no rx cialis no prescription cialis cheap cialis 05 cialis rezeptfrei safe site to buy cialis online does cialis cause gout
Ferragamo Ballerina Flats Sale Online
پنجشنبه 24 آبان 1397 11:11 قبل از ظهر
Pretty! This was an incredibly wonderful article.
Thanks for supplying this information.
Golden Goose Francy Men UK
سه شنبه 22 آبان 1397 06:48 قبل از ظهر
Hi there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to
my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.
Salvatore Ferragamo Pumps Online Sale
جمعه 18 آبان 1397 06:33 بعد از ظهر
Greate post. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your site.
Hi there, You've done a fantastic job. I'll
definitely digg it and individually suggest to my friends. I'm confident
they will be benefited from this site.
Golden Goose Running Femme Soldes
دوشنبه 7 آبان 1397 07:53 قبل از ظهر
Everything is very open with a very clear clarification of the issues.
It was truly informative. Your site is very helpful.
Thanks for sharing!
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 03:49 بعد از ظهر

With thanks! I enjoy it!
we use it cialis online store cialis generico postepay buy online cialis 5mg cialis 5 mg para diabeticos cialis 200 dollar savings card cialis generique 5 mg how do cialis pills work cialis australia org acheter cialis meilleur pri cialis daily dose generic
online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 01:36 بعد از ظهر

Very good forum posts. Regards!
north west pharmacy canada most reliable canadian online pharmacies Northwest Pharmacy canadian pharmacies stendra canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacy online 24 canadianpharmacyusa24h drugstore online trust pharmacy of canada drugstore online canada
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:53 قبل از ظهر

With thanks! Excellent information!
cialis 200 dollar savings card estudios de cialis genricos low cost cialis 20mg rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 5mg where do you buy cialis trusted tabled cialis softabs sialis cialis professional yohimbe precios cialis peru
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:05 بعد از ظهر

Really quite a lot of useful data!
order cialis from india cuanto cuesta cialis yaho cialis online dosagem ideal cialis cialis canadian drugs cialis 05 usa cialis online chinese cialis 50 mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis 200 dollar savings card
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:15 بعد از ظهر

This is nicely said. .
cialis 5 mg cialis official site brand cialis generic does cialis cause gout cialis usa cost cialis en mexico precio cialis venta a domicilio cialis official site buying cialis overnight cialis in sconto
http://viabiovit.com/natural-viagra-for-women.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:30 قبل از ظهر

Fantastic info. Appreciate it!
buy viagra online safely buy herbal viagra viagra prices uk buy viagra south africa how to buy viagra online uk buy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra online usa cheapest viagra online pharmacy how to purchase viagra online
http://babecolate.com/safe-place-to-buy-cialis-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:02 قبل از ظهر

You have made your stand extremely clearly!!
cialis arginine interactio cialis baratos compran uk enter site natural cialis side effects for cialis cialis coupon cialis 20 mg cost cialis qualitat calis try it no rx cialis no prescription cialis cheap
runescape buy gold
چهارشنبه 10 مرداد 1397 05:33 قبل از ظهر
Very goοԁ article! We wilⅼ bе linking tߋ tһis
grеat contеnt оn ouur site. Kеep up the good writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30