تبلیغات
نمونه سوالات - نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان اول
نمونه سوالات
شنبه 28 آذر 1388

نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان اول

شنبه 28 آذر 1388

نوع مطلب :

سوالات فصل اول درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1 -الف) فرضیه چیست؟ ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟ 2-الف) یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی كاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3- آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

4- علوم زیستی چیست؟

5- روش علمی حل مسایل چیست؟چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

6- ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش كرد؟

7-آزمایش كنترل شده را تعریف كنید؟

8- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق الساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

9- روش علمی برای چه موضوعاتی به كار می رود؟

10- فرضیه را تعریف كنید در علوم تجربی چگونه یك فرضیه تأیید یا رد می شود؟

11- فرانچسكو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

12- منظور از روش علمی چیست؟

13- چند سال قبل در یكی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

14- آزمایش های كنترلی ردی را بیان كنید ؟

15- علوم زیستی را تعریف كنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

16- دو درس مهمی كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

17- روش علمی را تعریف كنید و مراحل آن را بنویسید؟

18- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یكی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این كار چه لزومی دارد؟

19- نظریه خلق الساعه چیست ؟یك مثال بیاورید؟

20- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

21- در روش علمی پس از فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟

22- یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

23 – پژوهشهای علوم زیستی كاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

24- چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

25- چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

26-در آزمایش ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

27- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها بنویسید؟

28- پژوهش های كاربردی علوم زیستی به چه منظوری انجام میشود؟

29- آزمایشهای کنترلی در آزمایشات ردی کدامند؟

سوالات فصل دوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

3- یك نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

4- چه بخشی از سلول سبب استحكام بخشیدن به سلول است؟

5- اندامكهای سلولی كه به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

6- مادة اصلی كروماتین چه نام دارد؟

7- آیا تعداد كروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8- تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

9- نتیجه از كار افتادن فرایندهای كنترل كننده تقسیم سلولی چیست؟

10- كروموزم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف كنید؟

11- برای هر یك از ساختارهای زیر حداقل یك وظیفه را ذكر كنید.

الف‌ـ میتوكندری ب ـ ریبوزم ج‌- دیوارة سلولی د‌- كلروپلاست

12- چرا بیشتر ریبوزمهای روی شبكة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

13- در ساختار كروماتین چه موادی شركت دارند؟

14- سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

15- چگونه یك سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می كند؟

16- مادة قرمز رنگ در كدامیك از اندامكهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

17- هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

18- اندام چیست؟(با ذكر دو مثال)

19- نقش واكوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

20- فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

21-هر یك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول ب‌- آزاد كردن انرژی مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی د- ساختن پروتئین

22-انواع تومور را نام برده و یك تفاوت آنها را بنویسید؟

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

24- محل كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

25- تومور، كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

27- اندام را تعریف كنید و یك مثال بزنید؟

28- وظایف شبكة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

29- در زمان تقسیم، رشته كروماتین با چه تغییراتی به كروموزم تبدیل می شود؟

30- محل اتصال دو كروماتید یك كروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببرید؟

32- شكل یك كروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری كنید؟

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذكر كنید؟

34- هر یك از وظایف زیر به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35- سلولی دارای 6 جفت كروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ب‌- هر یك از سلوهای حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

36- منظور از اسكلت سلولی چیست؟

37- پروتئین سازی و تجزیه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

سوالات فصل سوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1-هر یك از مواد زیر جز, كدام گروه از تركیبات آلی هستند ؟

ـ گلیكوژن ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

2-واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

3- الف: آنزیم را تعریف كنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

4-الف: واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیكوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

5-چرا ساكارز و نشاسته را در یك گروه از تركیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

6-پلی ساكاریدی كه مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-برای چربی ها و پروتیین ها یك وظیفه در بدن ما ذكر كنید .

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

9-چرا سرعت بیشتر واكنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 كاهش می یابد ؟

10-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم كنید.

11-اگر به یك سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه كنیم رنگ آن چه تغییری می كند ؟

12-سه نقش مهم پروتیین ها در بدن بنویسید .

13-چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

14-آنزیم ها جز, كدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

15-سه گروه اصلی هیدرات های كربن را نام برده و از هر كدام یك مثال بیابید .

16-اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یك نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

17-گلیكوژن در بدن ما در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

18-واحد سازنده پروتیین ها وگلیكوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

19-از تجزیه ی یك تری گلیسرید چه مولكول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

20-چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

سوالات فصل چهارم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1)ماده ی سبزموجوددرگیاه چه نام دارد؟

2)چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزكننده می باشد؟

3)یك نقش رگبرگ ویك نقش كوتیكول رابنوبسید؟

4)درگیاهان برای تبدیل گلوكزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

5)تركیبات نیتروژن دارخاك چگونه تامین میگردد؟

6)باطراحی آزمایشی اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقیق كنید؟

7)گیاهان گلوكزرابه صورت چه مولكولی ذخیره میكنند؟

8)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

9)سلولهای نگهبان روزنه دركدامیك ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

10)موادخامی كه درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

11)دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

12)ماده ی آغازكننده ی واكنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

13)كوتیكول و میانبرگ راتعریف كنید؟

14)كارآوندهای آبكشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

15)افزایش غلظت(كربن دی اكسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

16)مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟وچرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب نیست؟

17)آیاگیاهانی كه دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

18)چراگیاهان آكواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

19)كوتیكول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

20)چراهمه ی فتوسنتزكنندگان ابزی حداكثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی كنند؟

21)فتوسنتزراتعریف كنیدوموادخامی كه مصرف می شودرانام ببرید؟

22)هریك ازبخشهای زیر در برگ چه كاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه ب ـ كوتیكول ج ـ رگبرگ

23)گیاهان برای تبدیل كردن گلوكزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

24)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

25)چه بخشی ازبرگ نقش استحكامی دارد؟

26)ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

27)چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

28)به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی كه جلبكهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

29)دوماده راكه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

30)نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیركنید؟

سوالات فصل پنجم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان                     سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

- غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌كند.

- قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

- چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

- یكی از منابع تامین كننده آب بدن را بنویسید؟

- یك نقش سدیم و یك نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

- علت بیماریهای كواشیوركور، شب‌كوری، اسكوروی، كریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

- كمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

- مصرف سیكلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

2ـ الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف كنید؟

3ـ هر یك از بیماریهای زیر به علت كمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

الف) كواشیوركور ب) گزروفتالمی ج) اسكوروی د)گواتر

4- دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان كنید؟

5- دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

7- الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی كه توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

8- كمبود هر یك از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می كند.

الف- آهن ب‌ـ نیاسین ج‌- كلسیم دـ ویتامین B1

9- آمیلوپلاست چیست؟

10- تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟(دو مورد)

11- دو نقش هورمون تیروكسین در بدن انسان را بنویسید و كمبود این هورمون در دوران كودكی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

12- كمبود و ازدیاد چه نوع تركیبات آلی و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- كواشیوركور ب‌- كم خونی ت‌- بری بری پ‌- سخت شدن كبد

ج‌-راشی‌تیسم ح‌ - شب كوری

13 – دو نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

14- اسید آمینة اساسی چیست؟

15- منابع ویتامین D را بنویسید؟

16- فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می كند؟

17- كمبود هر یك از مواد زیر چه بیماری در بدن ایجاد می كند؟

الف- ویتامینB1 ب‌- پروتئین ج‌- ید دـ آهن

18- فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

19- نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

20- گزروفتالمی در اثر كمبود چه ویتامینی به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

21- علت بیماریهای كواشیوركور، راشی‌تیسم، شب‌كوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

22- كلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟ و در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

23- اصطلاحات زیر را تعریف كنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی ب‌ـ تیروكسین ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

24- نقش هر یك از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر كدام ذكر دو مورد كافی است)

الف ‌ـ سدیم ب‌- كلسیم ج‌ـ ویتامینA دـ ویتامین C

25- یك مثال برای غذاهایی كه موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاكتوز ب‌ـ كلسیم ج ‌ـ سلولز دـ پروتئین مایع

26- علت بیماری پلاگر چیست؟

27- دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

28- جمله زیر را تفسیركنید.

(مقدار پروتئینی كه در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

29- اعمال ویتامین A را در بدن بنویسید؟

30- منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

31- علت بیماری راشی‌تیسم و آسكوروی چیست؟

32- ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

34- محل تولید هورمون تیروكسین را نوشته، بیان كنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بكار رفته است؟

35- علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

36- افزایش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

37- در بدن انسان برای هر یك از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)كلسیم ب‌)آهن ج ‌) ویتامینA د) ویتامینC

38- چرا مصرف روغنهای گیاهای بهتر است؟

39- از افزودنیهای غذایی محافظت كننده‌ها چه نقشی دارند؟

40- از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بیماری خشكی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

42- الیاف چیست و بیشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

43- كم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

44- از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیكلامات هر یك به چه منظوری استفاده می شود؟

45- آیا كلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

46- چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

47- مصرف هر یك از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

الف‌- سیكلامات‌ها ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

48- چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟
محمد
شنبه 20 دی 1393 01:48 بعد از ظهر
سلام
سید عزیز
مرسی
و ممنون
که این مطالبو برا ما می زاری
در پناه حق موفق باشی
من
شنبه 20 دی 1393 01:46 بعد از ظهر
سلام
مرسی
واقعا ممنون
ممنون از این که به فکر دانش آموزانید
بازم متشکرم
aylin
جمعه 20 دی 1392 08:57 بعد از ظهر
khl bhl boooooooooooooodannnnn

afarin khoob a pas vazifat bar omadi


hiva
یکشنبه 15 دی 1392 02:28 بعد از ظهر
پس چرا جواباشو ننوشتین آخه.......... ای خدا....
هادی
سه شنبه 10 دی 1392 07:41 بعد از ظهر
ای کاش جواب هم داشت
زیست شناس
سه شنبه 28 آبان 1392 09:27 بعد از ظهر
سلام.ای کاش بیشتر مفهومی ونکته ای بودولی بازم ممنون
مبین
سه شنبه 7 آبان 1392 05:23 بعد از ظهر
خیلی جالب نیست
فائزه
جمعه 3 خرداد 1392 11:47 بعد از ظهر
خدا خیرتون بده
زیست شناس کوچک
شنبه 17 فروردین 1392 08:59 بعد از ظهر
ساده بود
ثفص4ف ق
پنجشنبه 9 آذر 1391 11:01 قبل از ظهر
لاااقذلذبلدل
مهسا
جمعه 14 مهر 1391 07:08 بعد از ظهر
بعضی سوال ها اصلا مهم نیستن شما بیخودی نوشتین....
آیسان
شنبه 13 خرداد 1391 12:34 بعد از ظهر
دستتون درد نکنه ولی اگه سوال های فصل های بعدی رو هم مینوشتین برا امتحان خرداد خیلی خوب میشد
یاسین
دوشنبه 16 آبان 1390 11:31 بعد از ظهر
خیلی خووووووب بود من فردا امتحان دارم خودمو باش محک زدم عالی بود
علی
پنجشنبه 13 خرداد 1389 12:03 بعد از ظهر
گندبود متاسفم
مرتضی
پنجشنبه 13 خرداد 1389 12:01 بعد از ظهر
عالی متشکرم
نفیس
پنجشنبه 13 خرداد 1389 12:00 بعد از ظهر
خیلی عالی بود دستتون درد نکنه یک ساعت گشتم تا وبلاگتون پیدا کردم.باریک
maryam
شنبه 28 آذر 1388 07:04 بعد از ظهر
بسم رب الشهداوالصدیقین
سایت موج سبز توسط ارتش سایبری ایران (حامیان سبز نبوی ) حک شد .
www.sabzenabavi.com
پاسخ سیدقاسم مهدی پور : از این كه از وبلاگ من خوشتان آمده خوشحالم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر