تبلیغات
نمونه سوالات - نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان اول
نمونه سوالات
شنبه 28 آذر 1388

نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان اول

شنبه 28 آذر 1388

نوع مطلب :

سوالات فصل اول درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1 -الف) فرضیه چیست؟ ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟ 2-الف) یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی كاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3- آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

4- علوم زیستی چیست؟

5- روش علمی حل مسایل چیست؟چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

6- ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش كرد؟

7-آزمایش كنترل شده را تعریف كنید؟

8- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق الساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

9- روش علمی برای چه موضوعاتی به كار می رود؟

10- فرضیه را تعریف كنید در علوم تجربی چگونه یك فرضیه تأیید یا رد می شود؟

11- فرانچسكو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

12- منظور از روش علمی چیست؟

13- چند سال قبل در یكی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

14- آزمایش های كنترلی ردی را بیان كنید ؟

15- علوم زیستی را تعریف كنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

16- دو درس مهمی كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

17- روش علمی را تعریف كنید و مراحل آن را بنویسید؟

18- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یكی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این كار چه لزومی دارد؟

19- نظریه خلق الساعه چیست ؟یك مثال بیاورید؟

20- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

21- در روش علمی پس از فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟

22- یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

23 – پژوهشهای علوم زیستی كاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

24- چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

25- چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

26-در آزمایش ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

27- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها بنویسید؟

28- پژوهش های كاربردی علوم زیستی به چه منظوری انجام میشود؟

29- آزمایشهای کنترلی در آزمایشات ردی کدامند؟

سوالات فصل دوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

3- یك نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

4- چه بخشی از سلول سبب استحكام بخشیدن به سلول است؟

5- اندامكهای سلولی كه به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

6- مادة اصلی كروماتین چه نام دارد؟

7- آیا تعداد كروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8- تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

9- نتیجه از كار افتادن فرایندهای كنترل كننده تقسیم سلولی چیست؟

10- كروموزم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف كنید؟

11- برای هر یك از ساختارهای زیر حداقل یك وظیفه را ذكر كنید.

الف‌ـ میتوكندری ب ـ ریبوزم ج‌- دیوارة سلولی د‌- كلروپلاست

12- چرا بیشتر ریبوزمهای روی شبكة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

13- در ساختار كروماتین چه موادی شركت دارند؟

14- سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

15- چگونه یك سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می كند؟

16- مادة قرمز رنگ در كدامیك از اندامكهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

17- هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

18- اندام چیست؟(با ذكر دو مثال)

19- نقش واكوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

20- فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

21-هر یك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول ب‌- آزاد كردن انرژی مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی د- ساختن پروتئین

22-انواع تومور را نام برده و یك تفاوت آنها را بنویسید؟

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

24- محل كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

25- تومور، كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

27- اندام را تعریف كنید و یك مثال بزنید؟

28- وظایف شبكة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

29- در زمان تقسیم، رشته كروماتین با چه تغییراتی به كروموزم تبدیل می شود؟

30- محل اتصال دو كروماتید یك كروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببرید؟

32- شكل یك كروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری كنید؟

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذكر كنید؟

34- هر یك از وظایف زیر به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35- سلولی دارای 6 جفت كروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ب‌- هر یك از سلوهای حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

36- منظور از اسكلت سلولی چیست؟

37- پروتئین سازی و تجزیه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

سوالات فصل سوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1-هر یك از مواد زیر جز, كدام گروه از تركیبات آلی هستند ؟

ـ گلیكوژن ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

2-واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

3- الف: آنزیم را تعریف كنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

4-الف: واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیكوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

5-چرا ساكارز و نشاسته را در یك گروه از تركیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

6-پلی ساكاریدی كه مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-برای چربی ها و پروتیین ها یك وظیفه در بدن ما ذكر كنید .

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

9-چرا سرعت بیشتر واكنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 كاهش می یابد ؟

10-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم كنید.

11-اگر به یك سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه كنیم رنگ آن چه تغییری می كند ؟

12-سه نقش مهم پروتیین ها در بدن بنویسید .

13-چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

14-آنزیم ها جز, كدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

15-سه گروه اصلی هیدرات های كربن را نام برده و از هر كدام یك مثال بیابید .

16-اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یك نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

17-گلیكوژن در بدن ما در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

18-واحد سازنده پروتیین ها وگلیكوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

19-از تجزیه ی یك تری گلیسرید چه مولكول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

20-چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

سوالات فصل چهارم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1)ماده ی سبزموجوددرگیاه چه نام دارد؟

2)چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزكننده می باشد؟

3)یك نقش رگبرگ ویك نقش كوتیكول رابنوبسید؟

4)درگیاهان برای تبدیل گلوكزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

5)تركیبات نیتروژن دارخاك چگونه تامین میگردد؟

6)باطراحی آزمایشی اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقیق كنید؟

7)گیاهان گلوكزرابه صورت چه مولكولی ذخیره میكنند؟

8)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

9)سلولهای نگهبان روزنه دركدامیك ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

10)موادخامی كه درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

11)دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

12)ماده ی آغازكننده ی واكنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

13)كوتیكول و میانبرگ راتعریف كنید؟

14)كارآوندهای آبكشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

15)افزایش غلظت(كربن دی اكسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

16)مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟وچرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب نیست؟

17)آیاگیاهانی كه دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

18)چراگیاهان آكواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

19)كوتیكول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

20)چراهمه ی فتوسنتزكنندگان ابزی حداكثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی كنند؟

21)فتوسنتزراتعریف كنیدوموادخامی كه مصرف می شودرانام ببرید؟

22)هریك ازبخشهای زیر در برگ چه كاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه ب ـ كوتیكول ج ـ رگبرگ

23)گیاهان برای تبدیل كردن گلوكزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

24)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

25)چه بخشی ازبرگ نقش استحكامی دارد؟

26)ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

27)چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

28)به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی كه جلبكهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

29)دوماده راكه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

30)نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیركنید؟

سوالات فصل پنجم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان                     سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

- غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌كند.

- قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

- چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

- یكی از منابع تامین كننده آب بدن را بنویسید؟

- یك نقش سدیم و یك نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

- علت بیماریهای كواشیوركور، شب‌كوری، اسكوروی، كریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

- كمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

- مصرف سیكلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

2ـ الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف كنید؟

3ـ هر یك از بیماریهای زیر به علت كمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

الف) كواشیوركور ب) گزروفتالمی ج) اسكوروی د)گواتر

4- دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان كنید؟

5- دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

7- الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی كه توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

8- كمبود هر یك از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می كند.

الف- آهن ب‌ـ نیاسین ج‌- كلسیم دـ ویتامین B1

9- آمیلوپلاست چیست؟

10- تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟(دو مورد)

11- دو نقش هورمون تیروكسین در بدن انسان را بنویسید و كمبود این هورمون در دوران كودكی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

12- كمبود و ازدیاد چه نوع تركیبات آلی و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- كواشیوركور ب‌- كم خونی ت‌- بری بری پ‌- سخت شدن كبد

ج‌-راشی‌تیسم ح‌ - شب كوری

13 – دو نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

14- اسید آمینة اساسی چیست؟

15- منابع ویتامین D را بنویسید؟

16- فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می كند؟

17- كمبود هر یك از مواد زیر چه بیماری در بدن ایجاد می كند؟

الف- ویتامینB1 ب‌- پروتئین ج‌- ید دـ آهن

18- فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

19- نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

20- گزروفتالمی در اثر كمبود چه ویتامینی به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

21- علت بیماریهای كواشیوركور، راشی‌تیسم، شب‌كوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

22- كلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟ و در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

23- اصطلاحات زیر را تعریف كنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی ب‌ـ تیروكسین ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

24- نقش هر یك از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر كدام ذكر دو مورد كافی است)

الف ‌ـ سدیم ب‌- كلسیم ج‌ـ ویتامینA دـ ویتامین C

25- یك مثال برای غذاهایی كه موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاكتوز ب‌ـ كلسیم ج ‌ـ سلولز دـ پروتئین مایع

26- علت بیماری پلاگر چیست؟

27- دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

28- جمله زیر را تفسیركنید.

(مقدار پروتئینی كه در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

29- اعمال ویتامین A را در بدن بنویسید؟

30- منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

31- علت بیماری راشی‌تیسم و آسكوروی چیست؟

32- ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

34- محل تولید هورمون تیروكسین را نوشته، بیان كنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بكار رفته است؟

35- علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

36- افزایش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

37- در بدن انسان برای هر یك از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)كلسیم ب‌)آهن ج ‌) ویتامینA د) ویتامینC

38- چرا مصرف روغنهای گیاهای بهتر است؟

39- از افزودنیهای غذایی محافظت كننده‌ها چه نقشی دارند؟

40- از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بیماری خشكی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

42- الیاف چیست و بیشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

43- كم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

44- از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیكلامات هر یك به چه منظوری استفاده می شود؟

45- آیا كلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

46- چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

47- مصرف هر یك از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

الف‌- سیكلامات‌ها ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

48- چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 11:41 قبل از ظهر

Appreciate it. A lot of information.

rx cialis para comprar cialis 5 mg buy cialis for sale south africa what is cialis cialis mit grapefruitsaft enter site 20 mg cialis cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online nederland we like it cialis price i recommend cialis generico
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:31 بعد از ظهر

Nicely put, Regards.
where do you buy cialis canada discount drugs cialis cialis side effects buy cialis online legal comprar cialis navarr cialis authentique suisse cialis 5mg prix generic cialis pro sublingual cialis online generic cialis review uk
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:44 بعد از ظهر

With thanks. I enjoy this.
buy cialis cialis dosage recommendations where cheapest cialis overnight cialis tadalafil cialis daily dose generic only here cialis pills buy cialis uk no prescription cialis with 2 days delivery buy cialis online nz cialis coupons printable
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:26 قبل از ظهر

Really quite a lot of superb facts!
cialis without a doctor's prescription what is cialis cialis bula look here cialis order on line get cheap cialis callus we like it safe cheap cialis acquisto online cialis cialis lilly tadalafi cialis 5 mg funziona
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 07:03 بعد از ظهر

Excellent forum posts. Many thanks!
cialis 20mg chinese cialis 50 mg prescription doctor cialis warnings for cialis buy original cialis cialis daily dose generic brand cialis generic opinioni cialis generico buying cialis in colombia precios de cialis generico
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 07:58 قبل از ظهر

Many thanks. Very good information.
cialis italia gratis we choice free trial of cialis prezzo cialis a buon mercato safe dosage for cialis cialis billig cialis rezeptfrei prix de cialis order generic cialis online cialis online rx cialis para comprar
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:03 بعد از ظهر

Nicely put, Thank you!
cialis patent expiration cuanto cuesta cialis yaho canadian cialis cialis online holland tadalafil 20mg try it no rx cialis can i take cialis and ecstasy cialis generico postepay cialis professional yohimbe recommended site cialis kanada
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:36 قبل از ظهر

Kudos, Fantastic stuff.
click here cialis daily uk side effects for cialis cialis soft tabs for sale when can i take another cialis import cialis cialis patentablauf in deutschland cialis for sale south africa cialis side effects dangers buying brand cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:34 بعد از ظهر

Many thanks, A good amount of tips.

look here cialis cheap canada look here cialis cheap canada cialis en 24 hora cialis farmacias guadalajara cialis canada cialis kaufen bankberweisung price cialis wal mart pharmacy click here take cialis safe dosage for cialis buy cialis online nz
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 07:04 قبل از ظهر

Many thanks, Quite a lot of facts!

we use it cialis online store cialis arginine interactio 40 mg cialis what if i take cialis en mexico precio cialis pills price each cialis vs viagra cialis 5 mg buy purchasing cialis on the internet only now cialis for sale in us cialis generique
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:50 بعد از ظهر

You actually revealed it very well.
costo in farmacia cialis buy brand cialis cheap cialis pills boards viagra or cialis bulk cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy cialis sicuro in linea i recommend cialis generico tadalafil 20mg
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 06:42 قبل از ظهر

Thanks. I like this!
rezeptfrei cialis apotheke chinese cialis 50 mg canada discount drugs cialis side effects of cialis cialis free trial canadian drugs generic cialis are there generic cialis cialis 20 mg cialis 5mg precios de cialis generico
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:25 بعد از ظهر

You explained it effectively!
free generic cialis free generic cialis precios de cialis generico cialis tadalafil cialis tablets australia acquistare cialis internet cialis ahumada cialis pills cialis 20mg prix en pharmacie prix de cialis
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:38 قبل از ظهر

Whoa a good deal of fantastic information.
cialis efficacit where to buy cialis in ontario cialis daily new zealand cialis for daily use cialis kaufen bankberweisung acheter cialis meilleur pri generic cialis pro cialis 20 mg cut in half buy online cialis 5mg cialis italia gratis
buy cialis medication
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:27 بعد از ظهر

Position well regarded..
cialis rckenschmerzen we like it safe cheap cialis cialis dosage recommendations cialis sicuro in linea cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg generic cialis in vietnam cialis lowest price cialis for sale cialis pas cher paris
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:48 قبل از ظهر

Thanks, Very good information!
we like it cialis price generic cialis review uk generic cialis at the pharmacy click here cialis daily uk cialis australian price cialis soft tabs for sale cialis lilly tadalafi cialis 5 mg buy cialis dosage amounts dose size of cialis
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:58 بعد از ظهر

Truly all kinds of awesome tips.
link for you cialis price cialis pills in singapore viagra cialis levitra we recommend cialis best buy cialis canada cialis name brand cheap cialis 10mg prix pharmaci buying brand cialis online order generic cialis online generico cialis mexico
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:14 قبل از ظهر

Fine postings. Kudos!
generic cialis pro 5 mg cialis pharmacie en ligne how much does a cialis cost cialis 30 day sample prescription doctor cialis best generic drugs cialis prices on cialis 10 mg acheter cialis meilleur pri cialis soft tabs for sale cialis sicuro in linea
Online cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:12 قبل از ظهر

You actually suggested this fantastically!
buy original cialis cialis prices in england cialis online napol cialis 100mg suppliers precios cialis peru cost of cialis cvs cialis coupons we recommend cialis info look here cialis cheap canada prix cialis once a da
buy generic cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 06:38 قبل از ظهر

Helpful tips. Thank you.
costo in farmacia cialis when can i take another cialis cialis online napol cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a brand cialis generic cialis online nederland cialis generic how much does a cialis cost viagra or cialis
canadian medications, liraglutide
یکشنبه 1 مهر 1397 07:51 قبل از ظهر

Great forum posts. Appreciate it.
canadian medications pharmacy online pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacy uk delivery canada drug pharmacy canadian online pharmacies reviews candida viagra canadian rx best canadian mail order pharmacies canada online pharmacies medication
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:46 قبل از ظهر

With thanks! I value it.
tadalafil cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis the best choice cialis woman cialis lowest price cialis generic availability recommended site cialis kanada cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg cialis efficacit
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:10 بعد از ظهر

Amazing tons of excellent advice.
generic cialis tadalafil get cheap cialis buy generic cialis cialis lowest price can i take cialis and ecstasy precios cialis peru only best offers cialis use cialis generico postepay does cialis cause gout cialis arginine interactio
northwest pharmacies online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:41 بعد از ظهر

You expressed this superbly.
canadian pharmacy viagra brand canada rx canada medication prices canadian medications list canadian pharmaceuticals the best canadian online pharmacies trusted pharmacy canada scam best canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals buy viagra 25mg
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:34 بعد از ظهر

With thanks, Useful stuff.
buy viagra with no prescription buying viagra on line viagra pharmacy viagra buy viagra do you need a prescription to buy viagra sildenafil citrate is it illegal to buy viagra buy viagra professional cheap online viagra buy viagra pills online generic viagra order
Saudi
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:48 قبل از ظهر
Your style iѕ very uniqaue compared to otһer folks Ι һave reɑd stuff fгom.
Thans for posting ѡhen үou һave the opportunity, Guess Ι'll just bookmark tһis web site.
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:04 بعد از ظهر

Awesome info. Appreciate it!
cialis herbs cialis 10mg prix pharmaci cialis coupons printable if a woman takes a mans cialis cialis y deporte generic cialis at the pharmacy cialis super kamagra generic cialis with dapoxetine cialis rezeptfrei sterreich we choice free trial of cialis
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:03 بعد از ظهر

Thank you. I like this.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis daily new zealand tesco price cialis cialis free trial cialis generico milano cialis rezeptfrei cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri cialis sans ordonnance
what is viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:56 قبل از ظهر

Thank you. Helpful stuff!
viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra pills buy viagra at generic sildenafil sildenafil buy uk buy viagra cheap uk where can i buy the cheapest viagra getting viagra buy viagra usa online best place to buy online viagra
Buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:34 بعد از ظهر

Many thanks, I value it!
generic low dose cialis generic for cialis link for you cialis price cialis without a doctor's prescription cialis en 24 hora where cheapest cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg cut in half how to purchase cialis on line cialis generic availability
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30