تبلیغات
نمونه سوالات - نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان اول
نمونه سوالات
شنبه 28 آذر 1388

نمونه سوالات درس زیست شناسی سال اول دبیرستان اول

شنبه 28 آذر 1388

نوع مطلب :

سوالات فصل اول درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1 -الف) فرضیه چیست؟ ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟ 2-الف) یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی كاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

3- آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

4- علوم زیستی چیست؟

5- روش علمی حل مسایل چیست؟چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

6- ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش كرد؟

7-آزمایش كنترل شده را تعریف كنید؟

8- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق الساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

9- روش علمی برای چه موضوعاتی به كار می رود؟

10- فرضیه را تعریف كنید در علوم تجربی چگونه یك فرضیه تأیید یا رد می شود؟

11- فرانچسكو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

12- منظور از روش علمی چیست؟

13- چند سال قبل در یكی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

14- آزمایش های كنترلی ردی را بیان كنید ؟

15- علوم زیستی را تعریف كنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

16- دو درس مهمی كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

17- روش علمی را تعریف كنید و مراحل آن را بنویسید؟

18- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یكی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این كار چه لزومی دارد؟

19- نظریه خلق الساعه چیست ؟یك مثال بیاورید؟

20- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

21- در روش علمی پس از فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟

22- یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

23 – پژوهشهای علوم زیستی كاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

24- چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمی كنند؟

25- چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

26-در آزمایش ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

27- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها بنویسید؟

28- پژوهش های كاربردی علوم زیستی به چه منظوری انجام میشود؟

29- آزمایشهای کنترلی در آزمایشات ردی کدامند؟

سوالات فصل دوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

3- یك نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

4- چه بخشی از سلول سبب استحكام بخشیدن به سلول است؟

5- اندامكهای سلولی كه به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

6- مادة اصلی كروماتین چه نام دارد؟

7- آیا تعداد كروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8- تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

9- نتیجه از كار افتادن فرایندهای كنترل كننده تقسیم سلولی چیست؟

10- كروموزم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف كنید؟

11- برای هر یك از ساختارهای زیر حداقل یك وظیفه را ذكر كنید.

الف‌ـ میتوكندری ب ـ ریبوزم ج‌- دیوارة سلولی د‌- كلروپلاست

12- چرا بیشتر ریبوزمهای روی شبكة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

13- در ساختار كروماتین چه موادی شركت دارند؟

14- سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

15- چگونه یك سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می كند؟

16- مادة قرمز رنگ در كدامیك از اندامكهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

17- هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

18- اندام چیست؟(با ذكر دو مثال)

19- نقش واكوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

20- فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

21-هر یك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول ب‌- آزاد كردن انرژی مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی د- ساختن پروتئین

22-انواع تومور را نام برده و یك تفاوت آنها را بنویسید؟

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

24- محل كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

25- تومور، كروماتین و میتوز را تعریف كنید؟

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

27- اندام را تعریف كنید و یك مثال بزنید؟

28- وظایف شبكة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

29- در زمان تقسیم، رشته كروماتین با چه تغییراتی به كروموزم تبدیل می شود؟

30- محل اتصال دو كروماتید یك كروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببرید؟

32- شكل یك كروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری كنید؟

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذكر كنید؟

34- هر یك از وظایف زیر به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35- سلولی دارای 6 جفت كروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ب‌- هر یك از سلوهای حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

36- منظور از اسكلت سلولی چیست؟

37- پروتئین سازی و تجزیه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

سوالات فصل سوم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1-هر یك از مواد زیر جز, كدام گروه از تركیبات آلی هستند ؟

ـ گلیكوژن ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

2-واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

3- الف: آنزیم را تعریف كنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

4-الف: واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیكوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

5-چرا ساكارز و نشاسته را در یك گروه از تركیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

6-پلی ساكاریدی كه مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-برای چربی ها و پروتیین ها یك وظیفه در بدن ما ذكر كنید .

8-دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

9-چرا سرعت بیشتر واكنش ها در دمای بالاتر از Cْ45 كاهش می یابد ؟

10-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم كنید.

11-اگر به یك سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه كنیم رنگ آن چه تغییری می كند ؟

12-سه نقش مهم پروتیین ها در بدن بنویسید .

13-چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

14-آنزیم ها جز, كدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

15-سه گروه اصلی هیدرات های كربن را نام برده و از هر كدام یك مثال بیابید .

16-اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یك نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

17-گلیكوژن در بدن ما در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

18-واحد سازنده پروتیین ها وگلیكوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

19-از تجزیه ی یك تری گلیسرید چه مولكول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

20-چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟

سوالات فصل چهارم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

1)ماده ی سبزموجوددرگیاه چه نام دارد؟

2)چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزكننده می باشد؟

3)یك نقش رگبرگ ویك نقش كوتیكول رابنوبسید؟

4)درگیاهان برای تبدیل گلوكزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

5)تركیبات نیتروژن دارخاك چگونه تامین میگردد؟

6)باطراحی آزمایشی اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقیق كنید؟

7)گیاهان گلوكزرابه صورت چه مولكولی ذخیره میكنند؟

8)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

9)سلولهای نگهبان روزنه دركدامیك ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

10)موادخامی كه درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

11)دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

12)ماده ی آغازكننده ی واكنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

13)كوتیكول و میانبرگ راتعریف كنید؟

14)كارآوندهای آبكشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

15)افزایش غلظت(كربن دی اكسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

16)مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟وچرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب نیست؟

17)آیاگیاهانی كه دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

18)چراگیاهان آكواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

19)كوتیكول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

20)چراهمه ی فتوسنتزكنندگان ابزی حداكثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی كنند؟

21)فتوسنتزراتعریف كنیدوموادخامی كه مصرف می شودرانام ببرید؟

22)هریك ازبخشهای زیر در برگ چه كاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه ب ـ كوتیكول ج ـ رگبرگ

23)گیاهان برای تبدیل كردن گلوكزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

24)چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریك گیاه افزایش داد؟

25)چه بخشی ازبرگ نقش استحكامی دارد؟

26)ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

27)چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

28)به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی كه جلبكهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

29)دوماده راكه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

30)نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیركنید؟

سوالات فصل پنجم درس زیست شناسی سال اول دبیرستان                     سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

- غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌كند.

- قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

- چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

- یكی از منابع تامین كننده آب بدن را بنویسید؟

- یك نقش سدیم و یك نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

- علت بیماریهای كواشیوركور، شب‌كوری، اسكوروی، كریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

- كمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

- مصرف سیكلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

2ـ الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف كنید؟

3ـ هر یك از بیماریهای زیر به علت كمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

الف) كواشیوركور ب) گزروفتالمی ج) اسكوروی د)گواتر

4- دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان كنید؟

5- دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

7- الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی كه توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

8- كمبود هر یك از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می كند.

الف- آهن ب‌ـ نیاسین ج‌- كلسیم دـ ویتامین B1

9- آمیلوپلاست چیست؟

10- تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟(دو مورد)

11- دو نقش هورمون تیروكسین در بدن انسان را بنویسید و كمبود این هورمون در دوران كودكی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

12- كمبود و ازدیاد چه نوع تركیبات آلی و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- كواشیوركور ب‌- كم خونی ت‌- بری بری پ‌- سخت شدن كبد

ج‌-راشی‌تیسم ح‌ - شب كوری

13 – دو نقش كلسیم را در بدن بنویسید؟

14- اسید آمینة اساسی چیست؟

15- منابع ویتامین D را بنویسید؟

16- فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می كند؟

17- كمبود هر یك از مواد زیر چه بیماری در بدن ایجاد می كند؟

الف- ویتامینB1 ب‌- پروتئین ج‌- ید دـ آهن

18- فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

19- نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

20- گزروفتالمی در اثر كمبود چه ویتامینی به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

21- علت بیماریهای كواشیوركور، راشی‌تیسم، شب‌كوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

22- كلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟ و در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

23- اصطلاحات زیر را تعریف كنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی ب‌ـ تیروكسین ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

24- نقش هر یك از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر كدام ذكر دو مورد كافی است)

الف ‌ـ سدیم ب‌- كلسیم ج‌ـ ویتامینA دـ ویتامین C

25- یك مثال برای غذاهایی كه موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاكتوز ب‌ـ كلسیم ج ‌ـ سلولز دـ پروتئین مایع

26- علت بیماری پلاگر چیست؟

27- دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

28- جمله زیر را تفسیركنید.

(مقدار پروتئینی كه در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

29- اعمال ویتامین A را در بدن بنویسید؟

30- منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

31- علت بیماری راشی‌تیسم و آسكوروی چیست؟

32- ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

34- محل تولید هورمون تیروكسین را نوشته، بیان كنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بكار رفته است؟

35- علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

36- افزایش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

37- در بدن انسان برای هر یك از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)كلسیم ب‌)آهن ج ‌) ویتامینA د) ویتامینC

38- چرا مصرف روغنهای گیاهای بهتر است؟

39- از افزودنیهای غذایی محافظت كننده‌ها چه نقشی دارند؟

40- از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بیماری خشكی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

42- الیاف چیست و بیشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

43- كم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

44- از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیكلامات هر یك به چه منظوری استفاده می شود؟

45- آیا كلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

46- چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

47- مصرف هر یك از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

الف‌- سیكلامات‌ها ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

48- چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟
what is viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:56 قبل از ظهر

Thank you. Helpful stuff!
viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra pills buy viagra at generic sildenafil sildenafil buy uk buy viagra cheap uk where can i buy the cheapest viagra getting viagra buy viagra usa online best place to buy online viagra
Buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:34 بعد از ظهر

Many thanks, I value it!
generic low dose cialis generic for cialis link for you cialis price cialis without a doctor's prescription cialis en 24 hora where cheapest cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg cut in half how to purchase cialis on line cialis generic availability
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:24 بعد از ظهر

Many thanks! I value this.
cialis in sconto cialis australia org cialis coupon cialis generic cialis canada 40 mg cialis what if i take generic cialis levitra how much does a cialis cost venta de cialis canada order cialis from india
Tadalafil 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:38 قبل از ظهر

Really many of terrific info!
where buy viagra uk buy real viagra online cheap where to buy viagra on line buy viagra online prescription purchase viagra online uk can i buy viagra online buy viagra online discount generic viagra uk where to buy herbal viagra online pharmacy usa
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 07:36 بعد از ظهر

Perfectly voiced of course! .
tadalafil 20 mg enter site very cheap cialis chinese cialis 50 mg estudios de cialis genricos generic cialis 20mg uk cialis professional from usa generic cialis 20mg tablets how much does a cialis cost cialis soft tabs for sale sialis
Cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:09 بعد از ظهر

Whoa plenty of superb facts!
we choice cialis uk buy cialis online cheapest cialis 5 effetti collaterali generic for cialis cialis 5 mg cialis from canada cialis venta a domicilio cialis 20 mg effectiveness generic cialis soft gels cialis side effects
Colin
چهارشنبه 9 اسفند 1396 04:15 بعد از ظهر
Wߋw! Thank you! Ι always needed to write on my website sometһing likle that.
Can I tɑke a ⲣart of your post to my site?
hemp
دوشنبه 30 بهمن 1396 12:06 بعد از ظهر
با تشکر از یک دسته برای به اشتراک گذاری این با همه ما شما در واقع می دانید آنچه شما در مورد صحبت می کنید!
نشانه گذاری شده لطفا از سایت من نیز مشاوره بگیرید) =).
ما یک توافقنامه مبادله ی لینک بین ما خواهیم داشت
Derick
پنجشنبه 28 دی 1396 11:36 قبل از ظهر
I гeally like what you guys tend to be uρ too. Such clever work
and reporting! Keep uup the very good ԝorks gսys I've included
ʏou guys to blogrⲟⅼl.
resa till europa
یکشنبه 19 آذر 1396 07:03 قبل از ظهر
It has taken me forever too find your website. Thank goodness.

Thiis is just the information I wass after.
Sherlene
جمعه 17 آذر 1396 02:21 قبل از ظهر
It is perfect time to make a few plans for the longer term and
it is time to be happy. I have read this publish and if I could I want
to suggest you some attention-grabbing issues or tips.
Maybe you can write subsequent articles referring to this article.

I desire to read more things about it!
imvu credits generator
دوشنبه 13 آذر 1396 06:49 بعد از ظهر
سلام من خیلی خوشحالم که وبسایت شما را یافتم، در حقیقت من شما را به صورت تصادفی پیدا کردم
در مورد بینگ برای چیز دیگری تحقیق کرد
صرف نظر از این که من در اینجا هستم و فقط می خواهم که از پست های باور نکردنی و همه چیز تشکر کنم
وبلاگ هیجان انگیز دور (من نیز موضوع / طراحی را دوست دارم)، من زمان آن را ندارم که تمام آن را در دقیقه بگذرانم اما
من کتاب آن را علامت گذاری کرده ام و همچنین فید RSS شما را در بر داشتم، پس وقتی من هستم
زمان من دوباره به خواندن خیلی بیشتر، لطفا انجام دهید
نگه داشتن کار فوق العاده.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 05:06 بعد از ظهر
وای، این چیزی است که من در جستجوی آن هستم، چه اطلاعاتی دارد! اینجا در این وب سایت وجود دارد، با تشکر از مدیر این وب سایت.
best medicare supplement plans
جمعه 12 آبان 1396 09:45 بعد از ظهر
پس از خواندن این مطلب، اعتقاد داشتم این واقعا آموزنده است.
من از شما قدردانی می کنم وقت و تلاش خود را برای قرار دادن
این مقاله با هم من یکبار دیگر خودم را صرف وقت زیادی می کنم که هر دو خواندن و ترک نظرات را می خواهند.
ولی که چه، هنوز هم ارزش این را داشت!
Can stretching help you grow taller?
شنبه 14 مرداد 1396 02:00 قبل از ظهر
Everyone loves what you guys tend to be up too.
This kind of clever work and reporting! Keep up the awesome works guys I've included you
guys to my personal blogroll.
Cathleen
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:13 بعد از ظهر
I think the admin of this site is actually working hard in support of his site, since here every stuff is
quality based stuff.
brashpants2704.snack.ws
یکشنبه 8 مرداد 1396 07:56 قبل از ظهر
Hey there would you mind stating which blog platform you're
working with? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time making a
decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
anonymous std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 09:52 بعد از ظهر
core از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای
while. من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من را
قطعا تا پایان در گم.
Mindy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:17 بعد از ظهر
My partner and I stumbled over here from a different page and thought I
might as well check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to going over your web page again.
Gladis
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:56 قبل از ظهر
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered
It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping
to give a contribution & assist different customers like its aided
me. Great job.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 12:54 قبل از ظهر
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?

I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be greatly appreciated.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:00 قبل از ظهر
Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your
post seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The style and design look great though! Hope you get the
problem fixed soon. Cheers
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:19 بعد از ظهر
Nice respond in return of this difficulty with solid arguments and telling everything concerning that.
محمد
شنبه 20 دی 1393 12:48 بعد از ظهر
سلام
سید عزیز
مرسی
و ممنون
که این مطالبو برا ما می زاری
در پناه حق موفق باشی
من
شنبه 20 دی 1393 12:46 بعد از ظهر
سلام
مرسی
واقعا ممنون
ممنون از این که به فکر دانش آموزانید
بازم متشکرم
aylin
جمعه 20 دی 1392 07:57 بعد از ظهر
khl bhl boooooooooooooodannnnn

afarin khoob a pas vazifat bar omadi


hiva
یکشنبه 15 دی 1392 01:28 بعد از ظهر
پس چرا جواباشو ننوشتین آخه.......... ای خدا....
هادی
سه شنبه 10 دی 1392 06:41 بعد از ظهر
ای کاش جواب هم داشت
زیست شناس
سه شنبه 28 آبان 1392 08:27 بعد از ظهر
سلام.ای کاش بیشتر مفهومی ونکته ای بودولی بازم ممنون
مبین
سه شنبه 7 آبان 1392 04:23 بعد از ظهر
خیلی جالب نیست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30